Договор за Ползване на LeuPay Wallet Услугата

Последно изменение: 7 Февруари 2018г.

1. Правоотношение и Услуга

1.1. Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и LEUPAY LTD, регистрирано в Търговския регистър на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, под дружествен номер 10785565, със седалище и адрес на управление 20 Kentish Town Road, Лондон, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, P.O. NW1 9NX, от друга страна.

Този Договор за Ползване урежда ползването от Ваша страна на FinTech Мобилно приложение – платформа LeuPay Wallet („LeuPay Mobile App“ или „Mobile App“ или „Платформа“), което представлява софтуер - обект на интелектуалната ни собственост. Платформата е необходима за предоставянето на услуги за комуникация в реално време („чат“) и за предоставянето на платежни услуги и услуги за електронни пари от страна на Финансови институции, които ние сме лицензирали да ползват нашата Платформа.

“LeuPay Wallet Услугата” е FinTech мултибанково мобилно приложение за смартфони, поддържащи Android или iOS операционни системи, която се ползва от крайния клиент за чат в реално време, предоставян от нас, и за платежни услуги и услуги за електронни пари, предоставени от банки или финансови институции. Банките или финансовите институции са лицензирани от нас, за да предоставят услугите си на нашата платформа.

Частта от Вашия акаунт за достъп до Платформата, която се състои от услуги за комуникация в реално време („чат“) се предоставя от нас. Частта от функционалности на Вашия акаунт в Платформата, който се състои от услуги за електронни пари, картовите и платежни функционалности, ще бъде наричана за краткост “Сметка за електронни пари” („E-money Account”). Сметката за електронни пари е операционна част от Вашия акаунт, посредством който Вие осъществявате достъп до Вашите средства и който може да бъде използван за извършване на платежни нареждания. Сметката за електронни пари се предоставя от Финансова институция, описана в Договор за LeuPay Wallet Сметка, който е отделен правен договор, сключен посредством нашата Платформа. За да използвате LeuPay Wallet Услугата, Вие трябва да имате най-малко една валидна Сметка за електронни пари, открита при Финансова институция, която е лицензира да използва нашата платформа.

Електронните пари се издават от Финансовата институция, която открива и поддържа Сметката за електронни пари за Вас. Балансът електронни пари във Вашата сметка за електронни пари представлява Ваше вземате срещу Финансовата институция, която е издала Вашите електронни пари.

За целите на настоящия Договор, всякаква потребителска защита ще се прилага и спрямо Клиенти, които са микро-предприятия и се третират като Потребители съгласно законодателството за платежни услуги в страната на тяхното местоустановяване.

1.2. Кратко описание на някои от по-важните дефиниции (виж по-долу в Раздел 19 за още дефиниции):

“LeuPay Wallet Мобилно приложение”, "LeuPay Wallet Mobile App" или “Mobile App” е FinTech мултибанково мобилно приложение за смартфони, поддържащи Android или iOS операционни системи, което се ползва от крайния клиент за чат в реално време, предоставян от нас, и за платежни услуги и услуги за електронни пари, предоставени от банки или финансови институции. Банките или финансовите институции са лицензирани от нас, за да предоставят услугите си на нашата платформа.

"LeuPay Wallet" е сметка за електронни пари, предоставена от Финансова институция. Ползването на LeuPay Wallet от Ваша страна е уредено от условията на отделен Договор за LeuPay Wallet Сметка.

"LeuPay Wallet Баланс" означава електронните пари (парична стойност) издадена от Финансовата институция при получаване на средства, както е описано детайлно в Договора за LeuPay Wallet Сметка.

"LeuPay Wallet Карта" или "Карта" , или "Допълнителна Карта", или "NFC Карта" , или "Виртуална Карта" е платежен инструмент, предоставен от Издателя, носещ лого на Картова организация, използван за плащания на физически POS терминал или в Интернет, или за теглене на пари от ATM. LeuPay Wallet Картата може да бъде физическа карта (пластика) или виртуална карта, или NFC карта във Вашия Mobile App. Ползването на LeuPay Wallet Карта се урежда от отделен Договор за "LeuPay Wallet Карта, сключен с Издателя на картата;

"LeuPay Wallet Chat представлява част от мобилното приложение, което Ви предоставя възможността да изпращате криптирани съобщения, като например текстове, изображения, стикери, документи, снимки, видео и други поддържани файлове от Услугата, към други потребители, регистрирани за Услугата;

1.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за регистрация за услугата:

(i) Изтегляне на Мобилното приложение, официално публикувано от нас, както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение и с настоящия Договор за Ползване на LeuPay Wallet Услугата

(ii) Съгласяване с Договора за LeuPay Wallet Сметка и други правни документи, ако е приложимо.

(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете и съгласите с Политиката за поверителност на LeuPay Wallet, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;

(iv) Регистрация за LeuPay Услугата чрез LeuPay Wallet Mobile App и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;

(v) Верификация на мобилния телефонен номер за Услугата, съгласно нашите указания;

(vi) ) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Мобилното приложение, който се изисква за ползване на Услугата;

1.4. Настоящият Договор ще има сила от дата на съгласието с него (“Дата на влизане в сила”). Натискайки бутона Accept или Agree, където тази опция Ви е предоставена от нас чрез Мобилното приложение за Услугата и която вие възприемате като Ваш електронен подпис, Вие давате своето съгласие и приемате условията, описани в настоящия Договор и следователно Договорът във формата на електронен документ ще се смята за валидно подписан от Вас.

1.5. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен през Мобилното приложение по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на уебсайта за Услугата www.leupaywallet.com. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.6. Договорът, както и всяка комуникация между нас ще бъдат на Английски език. Където ние сме Ви предоставили превод на англоезичната версия на Договора или комуникацията на други езици, тези преводи са единствено за Ваше удобство и Вие изрично се съгласявате, че англоезичната версия и комуникация ще уреждат правоотношението Ви с нас. В случай на каквото и да е противоречие между англоезичната версия и преводите, англоезичната версия ще има предимство.

1.7. Вие декларирате, че се регистрирате за Услугата за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

2. Допустимост (годност) за платежни и e-money услуги. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:

2.1. За да бъдете допуснат да използвате всички функции на LeuPay Wallet Услугата и платежните и e-money услуги, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст (вижте Вашия Договор за LeuPay Wallet Сметка); и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени в Мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на допълнителна карта не следва да присъствате в какъвто и да е черен списък или лист със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от Регулаторите, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници. Вие се съгласяват, че ползването на LeuPay Wallet Услугата е под условие от откриване на най-малко една валидна LeuPay Wallet Сметка.

2.2. Идентификация и верификация на Клиента: Финансовата институция, предоставяща електронните пари и платежните услуги има законоустановеното задължение да идентифицира и верифицира Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, вътрешни ѝ процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации. Процедурата за идентификация и верификация е подробно описана във Вашия Договор за LeuPay Wallet Сметка.

2.3. При регистрация за Услугата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате своя LeuPay Wallet акаунт, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Услугата. Вие потвърждавате и давате съгласието си да осъществяваме достъп до книгата за контакти (contact list/address book) в смарт устройството Ви за целите на откриване, актуализация и използване на мобилните телефонни номера на други потребители на Услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация в онлайн акаунта Ви

2.4. Прихващане. Вие се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата може да прихваща от всякакви суми, държани от Вас в Сметки за електронни пари или държани в баланси от различни валути, всички такси, разноски или други суми, които Вие дължите към някоя от Финансовите институции или Акцептиращата институция. Нашето право да извършваме прихващане означава, че може да приспадаме такива такси, разноски или други суми, дължими Вас съгласно този Договор или друг договор, който Вие сте сключили с различна Финансова институция за LeuPay Wallet Сметка, от Баланси, държани или управлявани от Вас. Ако такова прихващане включва превалутиране на валута, ние ще превалутираме сумата, която Вие дължите по обменния курс към деня на операцията.

3. LeuPay Wallet Функционалности

3.1. Вие имате възможността да закупите Платежни стикери (“Pay Stickers”) с персонализиран дизайн чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение и да ги използвате като външен дизайн на своите платежни нареждания за изпращане на средства до други потребители, който ще се изобразява в LeuPay Wallet Мобилното приложение. Цената и броя на Платежните стикери с персонализиран дизайн може да бъде открита в LeuPay Wallet Мобилното приложение и Вие следва да заплатите съответната сума със средства по своята LeuPay Wallet сметка, в случай че желаете да се ползвате от тази част на Услугата. Вие нямате право на възстановяване на платената цена, в случай че не желаете повече да ползвате закупените Платежни стикери или поради други причини. След като Вие разходите броя на Платежните стикери с персонализиран дизайн от един вид, вече няма да имате възможност да използвате съответния вид и ще трябва да ползвате Платежни стикери със стандартен дизайн или да закупите нови Платежни стикери с персонализиран дизайн.

3.2. Вие потвърждавате и се съгласявате, че продажбата на Стоки и Услуги, извършена чрез LeuPay Wallet Mobile App, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние не сме странa. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.

3.3. Вие се съгласявате, че може да ползвате електронните пари и платежни услуги, предоставени Ви от Финансовата институция чрез нашата платформа. За тази цел нашата платформа ще Ви визуализира информацията за сметката като баланс, номер на сметка, трансакции, карти, статус на картите, тарифа и такси, нотификации или друга информация, но ние не отговаряме за предоставянето на самите услуги за електронни пари и платежни услуги. Отговорността към Вас по отношение на платежните услуги и услугите за електронни пари, както и на регулаторните изисквания, принадлежи на Финансовата институция, предоставяща Ви услугите.

3.4. . В случай, че Вие сте правоспособен и допустим за услугата и имате повече от една Сметка за електронни пари, при различни Финансови институции, които са лицензирани от нас да използват Платформата ни, ние може да визуализираме за Ваше удобство общата сума на всички Ваши налични баланси, поддържани при различните Финансови институции в избраната от Вас основна валута. Цялата сума, която Ви се представя визуализирана, е само за улеснение и не представлява сума от електронни пари, издадени от нас или Ваше вземане към нас.

4. Защитни характеристики на платежните инструменти. Мерки и изисквания за сигурност:

4.1. Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за използване на LeuPay Wallet Услугата, включително но не само таен код за достъп до LeuPay Wallet Мобилното приложение, таен код за потвърждение на платежните нареждания, които са необходими средства за опазване на защитата на LeuPay Wallet Услугата. Ние ще осигурим на Вас или на потребителите, оправомощени от Вас, предпазване от неоправомощен достъп до защитните характеристики от страна на трети лица, както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

4.2. Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на LeuPay Wallet Услугата единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

4.3. Ако имате съмнения, че Вашата сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп и/ли персонализираните характеристики за сигурност, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки LeuPay Wallet Mobile App или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, за които сте разбрали.

4.4. Ние можем да преустановим използването на LeuPay Wallet Услугата частично или напълно, включително да блокираме акаунта Ви, в случаите, когато подозираме, че сигурността може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на LeuPay Wallet Mobile App, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме Услугата, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

5. Защита на Вашите личните данни. Банкова тайна:

5.1. Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващото законодателство и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събираме, обработваме и запазваме данни относно Вас, предоставени от банки или други лица с професионална/бизнес дейност. За информация относно защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на уебсайта за Услугата. Вие имате право, след като направите съответното искане посредством чата на Мобилното приложение, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

5.2. Финансова тайна: Финансовите институции, предоставящи електронни пари и платежни услуги, както и ние сме обвързани съгласно приложимото законодателството, да спазваме конфиденциалност относно всякаква информация, която Вие сте ни предоставили относно себе си („Конфиденциална информация”). Въпреки това, ние имаме правото съгласно приложимото законодателството да разкриваме Конфиденциална информация, в случаите когато предоставянето на такава информация е:

а) ) изисквана, във връзка с правилата, на което и да е законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS) или други подобни регулации, задължаващи финансовите институции да обменят автоматично информация с компетентните данъчни органи във връзка с данни на клиентите, като например: имена на клиента, адрес, данъчен номер, ЕГН или сходен номер, идентификатор на сметката и баланс по сметката/ите към края на календарната година, както и друга информация за данъчни цели, определена в гореописаните закони, или при изрично изискване или нареждане от страна на който и да е компетентен орган;

b) изискване по силата на съдебна заповед, издадена от съдебен или друг сходен орган, от прокуратура, от полиция, данъчен орган, съдебен изпълнител или друг държавен орган или агенция, провеждаща разследване във връзка с установяването на извършено престъпно деяние или административно нарушение (включително относно пране на пари или финансиране на тероризма) или неспазване, на който и да е приложим закон;

c) изискване във връзка с всякакви процедури, водени от нас срещу Вас за възстановяване на суми, дължими от Вас към нас и на основание на настоящия Договор или във връзка със защита от наша страна срещу всякаква претенция от Ваша страна относно предоставянето на услуги спрямо Вас и събраната за целта Конфиденциалната информация от наша страна;

d) по всякакъв друг начин позволено от Вас, включително когато Вие сте изискали от нас да предостави референция или удостоверение за актуално състояние на трето лице или във връзка с приложимо законодателство.

e) към Издателя на карти или към институцията, приемаща плащания с карти, за целите на издаване и обработване на плащания с платежни карти, одобрение (authorisation) на картови трансакции и обработването им (processing), разглеждане на Претенции (чарджбек или измама), свързани с карти, носещи логото на Картова организация, включително но не само пълната информация, събрана във връзка с процедурите по верификация и идентификация и досието Ви.

5.3. В съответствие с изискванията на приложимото законодателството, с приемането на настоящия Договор, Вие давате своето съгласие да предоставяте информация относно Вас, събирана по време на взаимоотношенията, при следните долуописани условия:

а) към всеки от нашите професионални консултанти (включително, но не само финансови, правни или други консултанти, които могат да бъдат ангажирани периодично) или към всеки действителен или потенциален правоприемник или приобретател на наши права спрямо Вас, или към всяко лице, което може по други причини да влезе в договорни правоотношения с нас поради търговските си взаимоотношения с Вас;

b) когато информацията се изисква да бъде предоставена или е изискана с оглед изпълнението на задължения ни за верификация и идентификация на нашите клиенти;

c) когато информацията е необходима в контекста на обичайните взаимоотношения с институции или други лица, които са обвързани от същите правила за спазването на конфиденциалност.

5.4. Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами:

(а) Вие разбирате и приемате, че ние Ви предлагаме Услугата, при условие че удовлетворявате всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че изпълнявате нашите изискванията, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Вие сте длъжни да ни окажете пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предоставите такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.

(b) Вие давате съгласието си да споделяме на и да получаваме от трети лица, установени както в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) , така и извън него, доколкото е разрешено от закона, информация за Вас, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел за извършване на приложимите надлежни проучвания и идентификация, като Вие се съгласявате, че третите лица могат да запазят споделената по този начин информация.

(c) Неудовлетворяването на условията по настоящата клауза, включително това, че Вие следва да предоставите поисканата от нас информация, за целите на Вашата идентификация и верификация или за съобразяване с изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, може да доведе до отказ или незабавно спиране на използването на Услугата и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие.

6. Използване на LeuPay Wallet Chat и Top-Up Услуги

6.1. LeuPay Wallet Услугата Ви позволява да изпращате съдържание под различни форми, като например текстови съобщения, гласови съобщения, снимки, документи, PDF файлове, геолокационна информация и други файлове (наричани за кратко "Съобщения"). Вие се съгласявате, че "last seen" статусът и LeuPay Wallet Профилната снимка (наричани „Публикации”) ще бъдат достъпни за останалите потребители на Услугата, които са въвели Вашия мобилен телефонен номер в техния мобилен телефон и които Вие не сте блокирали изрично. За целите на яснотата, Съобщенията могат да бъдат преглеждани единствено от тези потребители, към които Вие сте адресирали Съобщенията директно, докато Публикациите могат да бъдат преглеждани от всички потребители, които са въвели Вашия мобилния телефонен номер в тяхното смарт устройство и са регистрирани за LeuPay Wallet Услугата, освен ако потребителите са блокирани от Вас. Ние не гарантираме никаква конфиденциалност относно Публикациите.

6.2. Дееспособност: Малолетни и непълнолетни, използващи LeuPay Wallet Чат и други неплатежни услуги.
В случай, че Вие не сте навършили все още възрастта, необходима за валидно встъпване в договорно правоотношение, Вие следва да използвате LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги единствено ако Вие сте еманципиран непълнолетен или в случай, че имате одобрението на своя родител или попечител/настойник за използване на нашата Услуга. Вие следва да използвате тези услуги единствено ако имате способността напълно да разберете и изпълнявате условията по настоящия Договор. LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги не са предназначени за лица под 13 години: в случай, че Вие не сте навършили 13-годишна възраст, моля не използвайте Услугата преди да навършите тази възраст. Лица между 13 и 17-годишна възраст (включително) могат да използват самостоятелно единствено LeuPay Wallet Чат и останалите неплатежни услуги, в съответствие с ограниченията, постановени от приложимото законодателство.

6.3. Вие потвърждавате и приемате, че всяко Съобщение ще бъде достъпно единствено от Вашето смарт устройството, от което Съобщението е било изпратено и няма да можете да осъществите достъп до него посредством cloud, virtual storage или друг вид сходна Услуга.
Вие ще носите пълната отговорност за всякакъв вид Съобщения, генерирани чрез LeuPay Wallet Chat и последствията от тяхното изпращане или публикуване. Въпреки това, изпращайки Съобщения към LeuPay Wallet Мобилното Приложение, с настоящото Вие ни предоставяте териториално неограничено, неизключителено, безвъзмездено, прехвърлимо право да използваме, репродуцираме, дистрибутираме, преработваме, излагаме и изпълняваме Съобщенията свързани с Услугата.

6.4. Ние запазваме правото си да преценим дали определено съдържание, изпратено чрез LeuPay Wallet Chat е в съответствие с условията по настоящия Договор и най-вече с допустимите за Вас действия, както и относно това дали то не е в нарушение на каквито и да е авторски или други права върху интелектуална собственост. Ние имаме правото да премахнем всякакво подобно съдържание и/или да прекратим достъпа Ви до възможностите за въвеждане на подобни материали в нарушение на Договора по всяко време, без предизвестие и по собствена преценка.

6.5. Услугата Ви позволява да криптирате съдържанието на Съобщенията, изпратени до други потребители, регистрирани за Услугата. Ние не сме в състояние да дешифрираме изпратеното съдържание, като това не може да бъде постигнато и от друго лице, което няма пряк достъп до мобилното Ви смарт устройство. Ние не съхраняваме Вашите конфиденциални съобщения на сървърите ни. Освен това, ние не съхраняваме и каквито и да е лог файлове за съобщенията, поради което след кратък период от време ние вече не сме в състояние да идентифицираме на кого или кога Вие сте изпратили съобщения чрез конфиденциалния чат. Вие се съгласявате, че до криптираните съобщения може да бъде осъществен достъп единствено от устройството, през или до което последните са били изпратени

6.6. Във връзка със Съдържанието, Вие се съгласявате, че няма да извършвате следните дейности:

(i) да изпращате съдържание, което е защитено от авторски или сродни права, или защитено като търговска тайна, или е обект на каквито и да е други права на собственост и други сходни права в полза на трети лица, включително лични права, освен ако Вие не сте носител на тези права или сте оправомощен да използвате съответното съдържание, включително и правото да ни предоставите лицензионни права, съгласно условията на настоящия Договор;

(ii) да публикувате лъжлива или подвеждаща информация, каквато би могла да ни навреди или да навреди на което и да е трето лице;

(iii) да публикувате съдържание, което е забранено от закона, непристойно, опозоряващо, клеветническо, заплашващо, тормозещо, съдържащо език на омразата, расово или етнически дискриминационно или подстрекаващо към поведение, което би могло да бъде счетено за престъпно, за основание на деликтна отговорност, или нарушаващо какъвто и да е закон, или което е неуместно поради каквато и да е друга причина;

(iv) да публикувате рекламно съдържание или да извършвате привличане на клиенти;

(v) да се представяте за друго лице;

(vi) да изпращате или съхранявате съдържание, поместващо софтуерни вируси, червеи, троянски коне или други видове вредоносен компютърен код, файлове, скриптове, „agents” или програми;

(vii) да препятствате или нарушавате интегритета или производителността на Услугата и данните, съдържащи се в последната; или

(viii) да опитвате да получите неразрешен достъп до Услугата или свързаните с нея системи или мрежи. Вие разбирате и се съгласявате, че съдържания за възрастни следва да бъде обозначено като такова.

6.7. Вие разбирате, че при използване на Услугата Вие може да срещнете Съдържание от различни източници, както и това, че ние не носим отговорност за надеждността, приложимостта, сигурността или правата върху интелектуална собственост върху подобно Съдържание. В допълнение, Вие се съгласявате и потвърждавате, че Вие бихте могли да срещнете Съдържание, което е невярно, обидно, непристойно или нежелателно и с настоящото Вие се отказвате от всякакви права или средства за защита, каквито бихте могли да използвате против нас във връзка с гореописаното и се съгласявате да ни обезщетите и да ни компенсирате в пълен размер, доколкото е допустимо от закона, във връзка с всякакви проблеми, свързани с Вашето използване на LeuPay Wallet Chat.

7. LeuPay Wallet Политика на допустимост. Забранени дейности:

7.1. Вие може да използвате Услугата само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Услугата по начина, определени във Вашия онлайн акаунта за Услугата, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате Услугата само доколкото това е позволено от:

(i) Договора;

(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Услугата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Услугата позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за Услугата; и

(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

7.2. Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Услугата за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:

(a) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин); или

(b) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или

(c) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или

(d) Ползване на услугата по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти; или

(e) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или

(f) прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят Услугата; или

(g) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Услугата с цел фишинг или фарминг или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или

(h) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или

(i) Използване на Услугата от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Услугата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;

(j) Използване на Услугата от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Услугата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на профили; или

(k) Ползване на Услугата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на нашия уебсайт или указано писмено от на.

7.3. Вие не може да използвате Услугата и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Услугата, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:

(a) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Услугата; или

(b) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или

(c) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или

(d) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

7.4. Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Мобилното приложение по всяко време относно недопустимостта за предоставяне на Услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

7.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на Услугата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).

7.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугата за каквато и да е цел.

7.7. Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

7.8. Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на Услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

7.9. Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция или друго ползване на Услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

7.10. Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира в във Вашия акаунта или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

7.11. LeuPay Wallet Мобилното приложение за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в Договора, като ние не носим отговорност ако Услугата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на Услугата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

7.12. Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на Услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на Издателя на картата, с която се плаща, поради недостатъчен баланс в сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с Интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

7.13. Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас Услуга, блокиране на средствата по Вашата сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

8. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:

8.1. Ние ще покажем в LeuPay Wallet Платформата Тарифа и такси за ползване на различните услуги. Таксите ще бъдат начислявани от Финансовата институция, предоставяща електронни пари и платежни услуги и ще бъдат дебитирани директно от Вашия баланс. Тарифата може да бъде променяна едностранно с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани във Вашия LeuPay Wallet акаунт, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора.

8.2. Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез Услугата, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определeн от нас, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез Мобилното приложение или на www.leupaywallet.com в секцията Валутни курсове.

8.3. Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени в Мобилното приложение или на уебсайта за Услугата обменния курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

8.4. Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашия LeuPay Wallet, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашия LeuPay Wallet по Обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

8.5. Вие разбирате и приемате, че финансовата институция или Операторът, който издава запаметената карта или Ви предоставя банкова или друга платежна сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакция по зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които регулират ползването на инструмента за зареждане. Ние не сме отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

8.6. В случаите, в които Вашата сметка е била блокирана от нас по причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания или безопасност или въз основа на заповед на регулатор и ако като тази ситуация не бъде разрешена в рамките на 2 (две) години от датата на блокирането, ние ще имаме правото да Ви начислим Такса за неизпълнение в размер от 15 евро на месец, която ще бъде отчислена от Вашия баланс, докато не бъде отстранена причината за неизправност или докато средствата по Вашата сметка не бъдат изчерпани, в който случай ние ще имаме правото да прекратим Договора и затворим сметката.

9. Отговорност на Клиента

9.1. В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, агент или бранш на Финансовата институция. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

9.2. Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до Вашата сметка, електронни пари или Карта, или др.

9.3. Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който Вашата сметка е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дена след този момент, а случай, че действате в качеството си на Потребител, следва да ни уведомите не по-късно от периода след датата на дебитирането, позволен според разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на потребителите. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата сметка.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирна електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

9.4. Вие се съгласява да ни обезщетите и да не ни причинява вреди, произтичащи от каквито и да е загуби или отрицателен баланс по сметката или по Картите, които може да претърпим по всяко време в рамките на 5 (пет) години след прекратяване на Договора и които са в резултат на всякакви искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Претенция”, „Претенции”): (a) свързани с ползването на Услугата, включително, но и не само сметки, платежни инструменти или LeuPay Wallet Chat, които са в нарушение на която и да е клауза, гаранция или декларация в този Договор, или свързани с нарушение на правилата на Картовите организации или която и да е законова разпоредба в областта на мерките против изпиране на пари, съхранението на лични данни и други, но не само. Вие се съгласявате, че сме оправомощени да погасим незабавно всяко едно Ваше задължение, което е станало изискуемо, като дебитираме или директно задържим средства от Вашата LeuPay Wallet Сметка, или от Гаранцията или Обезпечението, коитo сте ни предоставили (в случай, че такива са били предоставени от Вас), или чрез прихващане на всякакви суми, дължите от нас, включително и като дебитираме или задължим Вашия инструмент за зареждане. Ние ще Ви информираме посредством Вашия LeuPay Wallet акаунт за основанието, размера и точния вальор в случай на такова дебитиране, освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

9.5. В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва, определена от Европейската Централна Банка, за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

9.6. Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас.

9.7. Крайната отговорност по отношение на Ваши претенции, свързани с карти с логото на някоя от Картовите организации, ще бъде понесена от издателя на картата.

10. Прекратяване на Договора:

10.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

10.2. Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:

(a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и

(b) Закриете сметката си към Услугата, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и

(c) Ни Върне издадената от нас Карта.

10.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

10.4. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:

(a) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или

(b) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата престане да съответства на приложимите Регулации).

10.5. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

10.6. С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване, като разпоредбите на член 19.5 от Договора ще продължат да се прилагат за неопределено време към съответните права, задължения и отговорности.

10.7. Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметката:

10.7.1. При закриване на сметката и прекратяване на договора от Ваша страна, Вие имате право да поискате лично по Чата да изкупим обратно (buy back) целия наличен баланс от Вашите електронни пари, след приспадане на всички приложими такси към момента на закриване на сметката и прекратяване на Договора (в случай, че такива са налични). След успешно приключване на нашите процедури относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари, проверки за измама и проверките относно други незаконни дейности, които се прилагат за всяко едно искане за обратно изкупуване, Финансовата институция ще преведе сумата, на която възлизат наличните в сметката електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например Tакса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Финансовата институция ще инициира превод на останалата сума по личната Ви банкова сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното в уебсайта за Услугата.

10.7.2. Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.

10.7.3. Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен баланс в сметката Ви за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.

10.7.4. Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от шест (6) години след прекратяване на Договора да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба Договорът се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

10.8. Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

11. Обхват на гарантиране:

11.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:

(а) използването на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;

(b) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и

(c) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

11.2. За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

11.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

12. Обхват на отговорностите:

12.1. Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

12.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:

(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;

(b) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:

(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;

(ii) промяна в Услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугата (или на всякакви отделни функции от нея);

(iii) всяка неизправност на Услугата;

(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Услугата или чрез нея;

(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и

(vi) всеки случай, в който Услугата се използва от Вас или трети лица с цел измама;

(c) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

12.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, предоставена от клиентите през LeuPay Wallet Chat, който прави връзка със съдържание, политики и практики на сайтове, на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

12.4. Ние не възприемаме като наше изявление изпратените от Вас Съобщения чрез Чата, както и каквото и да е мнение, препоръка или съвет, изразени от Вас чрез него и ние няма да носим отговорност във връзка със Съобщение или Статус, изпратен от Вас чрез Чата.

13. Промени по Договора:

13.1. С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление (push notification) във Вашия LeuPay Wallet Chat двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай, че правим промени в някоя от услуги ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвести в Чата, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

13.2. Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

13.3. Нищо в този раздел не ограничава:

(a) ) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия уебсайт за Услугата или чрез LeuPay Wallet Мобилно приложение; и

(b) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

13.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да усъвършенстваме Вашата сметка/акаунт или да изменяме имената на сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме през LeuPay Wallet Мобилното приложение.

14. Комуникация и известия:

14.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски език. За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay сметка, ние ще Ви предоставим следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и (iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

14.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Услугата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Услугата и авторизация на плащания.

14.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:

(i) Договорът Ви се предоставя чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Услугата и в акаунта Ви в LeuPay Wallet;

(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение;

(iii) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна чрез Мобилното приложение;

(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна чрез Мобилното приложение;

(v) Информация за преустановяването на Услугата за отказ на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез СМС на телефонния номер, заявен от Вас или на Мобилното приложение.

14.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:

Относно LeuPay Wallet Chat и всички неплатежни услуги:

До: LeuPay Ltd

20 Kentish Town Road, London, England, NW1 9NX

14.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:

(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Услугата;

(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, за закупуване на електронни пари, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати през Мобилното приложение;

(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през Мобилното приложение.

(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през Мобилното приложение от номера, с който сте регистриран/а за Услугата.

(v) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които смятате, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@leupay.eu. Ние си запазваме правото да не зачитаме искания за възстановяване на средства, изпратени посредством чат каналите за комуникация.

14.6. Всички имейл адреси, които сме обявили на уебсайта на Услугата, като help@leupaywallet.com могат да бъдат използвани единствено с обща информационна цел относно функционалностите на Услугата и не предоставя на клиентите ни конкретна информация.

14.7. С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно нашите услуги, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

15. Общи условия:

15.1. Пълната правна рамка на правоотношението помежду ни, която регулира ползването на Услугата от Вас се съдържа в Договора за Ползване, включително Политиката за поверителност, Тарифата и други Договори (Договор за LeuPay Wallet Сметка и други, ако има такива), като изброените Документи напълно заместват всички предишни договори между нас и Вас във връзка с тази Услугата.

15.2. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

15.3. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

15.4. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

15.5. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл или чрез LeuPay Wallet Mobile App, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

15.6. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Мобилното приложение или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:

За оплаквания, свързани с LeuPay Wallet Chat и други неплатежни услуги:

Омбудсманите и органите, които се ангажират с оплаквания на територията на Великобритания, които могат да бъдат открити на следния уеб адрес: www.ombudsmanassociation.org/find-an-ombudsman.php

И алтернативно, към уебсайта за Онлайн решаване на спорове на Европейската комисия (“ODR”), достъпен на следния линк:

ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги: Проверете в Договора за LeuPay Wallet Сметка.

15.7. Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например от Вашата LeuPay Wallet Сметка, от нашата Картовата система на Издателя, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от Финансовата институция в качеството ѝ на регулирана институция или от нейните овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

15.8. "LeuPay Wallet", "LeuPay Wallet Card", "LeuPay Wallet Chat" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с Услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор.

15.9. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от законодателството на Англия, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, произтичащи от или отнасящи се до Договора за Ползване, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентния съд в Англия. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентния съд в Англия" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор за Ползване срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в Англия, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.

Договор за LeuPay Wallet Сметка


Последно изменение: 7 Февруари 2018

1. Правоотношение и Услуга

1.1. Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и Айкарт АД, със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC (наричано “ДЕП”) с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011 и като платежна институция съгласно директивата за платежни услужи 2007/64/EC (the “ДПУ”) с лиценз № 4703-4331/23.06.2010, напълно паспортизирана да предоставя услуги на територията на всички държави, членки на ЕИП, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB and UnionPay (наричано за краткост „Ние” или “iCard” или “Финансовата институция) . Извлечение от Публичния регистър на дружествата за електронни пари, в който надлежно е вписано Айкарт АД може да намерите на следния интернет адрес: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN;
“LeuPay Wallet Услугата” е FinTech мултибанковo мобилно приложение за смартфони, работещи с Android или iOS операционни системи за чат в реално време и платежни услуги с електронни пари, предоставени от банки или финансови институции, лицензирани от собственика на платформата да използват LeuPay Wallet последната.
Частта от Вашия акаунт, която се състои от услуги за електронни пари, картовите и платежни функционалности, ще бъде наричана за краткост “Сметка за електронни пари” („E-money Account”). Сметката за електронни пари е операционна част от Вашия акаунт, посредством който Вие осъществявате достъп до Вашите средства и която може да бъде използвана за подаване на платежни нареждания. Сметката за електронни пари се предоставя от нас по смисъла на настоящия Договор за LeuPay Wallet Сметка, сключен посредством LeuPay Wallet платформата. За да използвате LeuPay Wallet сметката, Вие следва да се регистрирате и използвате LeuPay Wallet Услугата, посредством LeuPay Wallet Mobile App.

За целите на настоящия Договор, всякаква потребителска защита ще се прилага и спрямо Клиенти, които са микро-предприятия и се третират като Потребители съгласно законодателството за платежни услуги в страната на тяхното местоустановяване.

1.2. . Кратко описание на някои от по-важните дефиниции (виж по-долу в Раздел 17 за още дефиниции):
"LeuPay Wallet" означава сметка за електронни пари, която е отворена и поддържана от нас или от Финансова Институция. Вашето използване на LeuPay Wallet се регулира от условията на Договора за LeuPay Wallet Сметка.
"LeuPay Wallet Balance” представлява електронни пари (парично изражение) издавани от Сатабанк при постъпване на средства, съгласно условията на Доовора за LeuPay Wallet Сметката.
"LeuPay Wallet Card"или "Картата" или "Допълнителна карта" или “NFC Карта” или „Виртуална карта” представлява платежен инструмент, издаден от нас, съгласно указаното на гърба на Картата или в Мобилното приложение, носещ логото на Картова Организация, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC, и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, в съответствие с правилата и лимитите по настоящия Договор и Правилата на Картовите организации. LeuPay Wallet Картата може да бъде пластична карта, или Виртуална карта или NFC карта в Мобилното приложение.
"LeuPay Wallet Mobile App" или “Mobile App” означава FinTech мултибанково мобилно приложение за смартфони, работещи с Android или iOS операционни системи с функционалност за чат в реално време, поддържана от LeuPay Ltd, както и платежни и e-money услуги, предоставени от нас като Финансова институция, лицензирана за да предоставя своите услуги посредством LeuPay Wallet платформата.

1.3. Вие потвърждавате и се съгласявате, че изпълнението на следните стъпки представлява задължително условие за използване на услугата:
(i) Изтегляне на Mobile App, официално публикувано от LeuPay Ltd., както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение за Mobile App и с условията на Договора за ползване на LeuPay Wallet.
(ii) Съгласяване с условията на Договора за LeuPay Wallet Сметката и останалите правни документи, ако е приложимо.
(iii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете с и приемете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;
(iv) Регистрация за Услугата чрез Mobile App и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на местопребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;
(v) Верификация на мобилния телефонен номер за Услугата, съгласно нашите указания;
(vi) Избор и въвеждане на таен код (PIN) за Mobile App, който се изисква за ползване на Услугата;
(vii) Вие следва успешно да преминете през процедурата за идентификация и верификация на клиенти, съгласно нашите изисквания, които са подробно описани в Договора и Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор;

1.4. Настоящият договор ще влезе в сила от датата нa неговото приемане от Вас („дата на влизане в сила”). Натискайки, където тази възможност е направена достъпна за Вас посредством Mobile App за Услугата, „Приемам” или „Съгласявам се”, които изрази, с настоящото Вие приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.5. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен чрез Mobile App по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в Мобилното приложение, както и на уебсайта за Услугата www.leupaywallet.com. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.6. Договорът, както и всяка комуникация между нас ще бъдат на Английски език. Където ние сме Ви предоставили превод на англоезичната версия на Договора или комуникацията на други езици, тези преводи са единствено за Ваше удобство и Вие изрично се съгласявате, че англоезичната версия и комуникация ще уреждат правоотношението Ви с нас. В случай на каквото и да е противоречие между англоезичната версия и преводите, англоезичната версия ще има предимство.

1.7. Вие декларирате, че се регистрирате за Услугата за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице.

1.8. 14-дневен период за прекратяване: В период от 14 дни след сключването на Договора за LeuPay Wallet Сметка Вие имате правото да се откажете от Вашия договор като закриете своята смета/и. Ние ще Ви върнем наличните парични средства по банкова сметка, посочена от Вас или в брой посредством LeuPay Wallet Картата (ако имате такава), след като завършите процеса на активиране на Картата. Вие няма да дължите каквито и да е такси и разноски за упражняване на това свое право, но сте длъжни да заплатите всички трансакции, извършени докато Вашата сметка все още е била открита. Вие може да ни уведомите за желанието си да закриете своята сметка чрез чата или като ни се обадите в нашия Център за контакт. В случай, че този 14-дневен период е изтекъл, вие все пак може да закриете своята сметка в съответствие с Раздел 11 на настоящия Договор.

1.9. В случай, че Ви е дадена възможността да притежавате повече от една сметка за електронни пари в своята LeuPay Wallet Услуга, поддържани от различни Финансови институции, Вие се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата може да визуализира за Ваше удобство обобщената сума на всички Ваши баланси, които се поддържат от нас или от останалите Финансови институции, в избраната от Вас основна валута. Тази обобщена сума се визуализира единствено за Ваше удобство и не представлява електронни пари, издадени от нас или Ваше изискуемо вземане към нас. Вашето вземане към нас е единствено във връзка с баланса от електронни пари, които са издадени от нас, и се урежда от настоящия Договор, както и останалите правни документи, приложими към нашето правоотношение.

2. Допустимост (годност) за e-money платежни услуги. Възрастови ограничения. Идентификация и верификация:


2.1. За да бъдете допуснат до платежните и e-money услуги, Вие следва (i) да сте навършили 18-годишна възраст (вижте по-долу в раздел 2.7 относно правилата за лица под 18-годишна възраст); и (ii) да сте установен в една от държавите, посочени в Мобилното приложение; и (iii) Вие или който и да е друг потребител на допълнителна карта не следва да присъствате в какъвто и да е черен списък или лист със санкции във връзка с пране на пари/финансиране на тероризъм, официално публикуван и оповестен от Регулаторите, или да присъствате в черни (или сходни) списъци на картовите измамници.

2.2 Идентификация и верификация на Клиента: Ние имаме законоустановеното задължение да идентифицираме и верифицираме Вашата самоличност в съответствие с приложимото законодателство относно мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма, нашите вътрешни процедури във връзка с прилагането на тези мерки, както и процедурите и приложимите правила на Картовите организации.
(i) За тази цел ние изискваме идентификация и регистрация на Вашите лични данни (чрез Мобилното приложение), като например (но не само) Вашите имена, адреси, дата на раждане, гражданство, данъчен номер, регистриран мобилен телефон и други.
(ii) На следващо място, Вие следва да преминете идентификация посредством face-to-face видео част, проведен с наши служители или служители на наш подизпълнител. За да преминете през видео чат идентификацията Вие следва да сте навършили най-малко 18-годишна възраст. Личните данни, снимките, включително снимките на Клиента и документите, събрани по време на видео разговора, са подробно описани в Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор. С настоящото Вие потвърждавате и се съгласявате, че за да Ви бъде открита сметка за електронни пари и за да използвате платежните услуги, Вие следва успешно да преминете през идентификация и верификация чрез видео разговор, както и да преминете всякакви други проверки и мерки (ако е приложимо), прилагани от нас срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.
(iii) С настоящото Вие се съгласявате, че видео разговорът е единствено част от верификационната процедура, както и с обстоятелството, че Вашата самоличност ще бъде верифицирана от нас чрез независими източници, като например “PEP” регистри, Dow Jones или други сходни бази данни, регистри на Картовите организации или други независими източници. С настоящото Вие се съгласявате с всякакви подобни проверки и потвърждавате, че ще ни указвате всякакво потърсено съдействие във връзка с изпълнението на тези проверки. Вие се съгласявате, че ние ще имаме изключителна преценка относно определянето на обстоятелството дали сте били надлежно верифициран и дали продължавате да отговаряте на всички изисквания във връзка с прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансирането на тероризма. Ние имаме правото да откажем, преустановим или прекратим Услугата временно или перманентно, в случай, че процедурата по идентификация и верификация не е била надлежно и навременно завършена или във връзка с всякакви други съображения за управление на риска, съображения за сигурност или регулаторни причини, за което ние няма да носим отговорност.
(iv) Вие разбирате и се съгласявате, че платежните услуги, включително сметката и картата/ите, няма да бъдат активни и достъпни до успешното завършване на процедурата по идентификация и верификация съгласно нашите вътрешни правила относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. Ние запазваме правото си да изискваме всякакви допълнителни документи, лични или други сходни данни, оригнали или нотариално-заверени копия на лични или други документи, по всяко време.

2.3. По наша преценка, може да Ви бъде позволено да използвате само част от Услугата, като например LeuPay Wallet Карта или Допълнителна карта, преди успешното приключване на процедурата по идентификация и верификация. В случай че позволим това, вие ще може да ползвате Услугата със специални лимити, като тези лимити ще бъдат изрично определени в секцията относно „Лимити“ и могат да бъдат видени на следния линк: www.leupaywallet.com/bg/transaction-limits . Вие се съгласявате, че тези определени лимити са въз основа на законови изисквания и могат да бъдат предмет на незабавно изменение в съответствие с промяна в законодателната рамка, за което ще бъдете уведомен.

2.4. В случай, че Вие бъдете успешно верифицирани от нас Вашата сметка ще бъде автоматично активирана със стандартни лимити. Независимо от това, ние можем по всяко време да изискваме допълнителна информация като условие за продължаваното използване на Услугата от Вас. Вие се съгласявате да предоставяте подобна информация, каквато бихме могли да изискваме, без неоправдано забавяне. Лимитите на Вашата сметка/карта са определени в секцията Лимити на уебсайта и в Мобилното приложение.

2.5. Поради законодателни причини, или поради съображения за управление на риска, или от мерки за сигурност, ние можем да налагаме или да променяме лимитите едностранно и без Ваше съгласие, за което ние ще Ви информираме чрез уведомление в LeuPay Wallet Chat, освен ако нямаме правото по силата на закона да Ви уведомим в определени случаи. Ние имаме правото по своя собствена преценка да решим дали да изменим лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и ние няма да носим отговорност в случай на отказ във връзка с подобно поискване.

2.6. При регистрация за Услугата и по времето на действие на настоящия Договор, Вие сте длъжни да ни предоставя актуална, пълна и точна информация като персонализирате своя LeuPay Wallet акаунт, съгласно нашите инструкции, както и да поддържате съответната информация във възможно най-актуален и точен вид през целия период на ползване на Услугата. Вие потвърждавате и давате съгласието си да осъществяваме достъп до книгата за контакти (contact list/address book) в смарт устройството Ви за целите на откриване, актуализация и използване на мобилните телефонни номера на други потребители на Услугата. В случай на каквато и да е промяна в информацията, предоставена от Вас, Вие се съгласявате да обновите незабавно съответната информация в онлайн акаунта Ви.

2.7. Потребители под 18-годишна възраст („Подопечни”): Не се допуска самостоятелното използване на платежните услуги по настоящия Договор, както и отварянето на собствена сметка за електронни пари и преминаване на видео идентификация за потребители под 18-годишна възраст. В случай, че подобни потребители желаят да използват платежните услуги, те следва да помолят поне един от своите родители или попечители/настойници (наричани за краткост „Законен представител”) да изтеглят Мобилното приложение, да се регистрират за Услугата, да сключат Договора, да изпълнят надлежно видео идентификацията и да добавят потребителя, ненавършил 18-годишна възраст като „Подопечен” към своята сметка/акаунт. За да се добави „Подопечен”, основният клиент следва да въведе имената, датата на раждане и мобилния телефонен номер на Подопечния. Подопечните потребители не се считат за клиенти на платежните услуги или за целите на предоставяне на сметката за електронни пари и нямат самостоятелни претенции във връзка с балансът по електронни пари в Подопечната сметка. Въпреки това, такива потребители имат възможност да се свързват с нас чрез Центъра за контакт или чрез чата в случай на загубена или открадната допълнителна карта, като в тези случай ще бъдат помолени да посочат своите имена, дата на раждане и регистриран мобилен телефон от съображения за сигурност. Ние запазваме правото си да изискаме от Законния представител всякакви документи, които да удостоверят и докажат връзката му с лицето, което е Подопечен.
2.7.1. Веднъж успешно добавени като „Подопечни”, такива потребители ненавършили 18-годишна възраст ще могат да използват Услугата единствено в качеството на подсметки (“subaccounts”) към главната сметка на Законния представител и/или като допълнителни карти, свързани със сметката на Законния представител и единствено докато основната сметка на Законния представител продължава да бъде активна, неблокирана и/или непрекратена. Всякакви претенции относно чарджбек (chargeback) или във връзка с неразрешени трансакции с допълнителни карти/сметки следва да бъдат направени от Законния представител.
2.7.2. По искане на Законният представител, на подобни потребители могат да бъдат издадени допълнителни платежни карти (ембосирани или неембосирани с имената на Подопечния), или да бъдат намалени лимитите или прекратени такива. Подобни Подопечни потребители имат възможността да използват функционалностите за Зареждане, Изпращане на пари и Заявка за електронни пари (Request for money) със стриктни лимити, задавани посредством акаунта на Законния представител, като тези карти ще бъдат ограничени до определени MCC категории, съгласно правилата на Картовите организации. Информацията относно всички трансакции, извършвани от Подопечните потребители ще бъде изпращана през Чата до сметката/акаунта на Законния представител.
2.7.3. След като потребителят навърши 18-годишна възраст, той може да сключи Договор за самостоятелна сметка за електронни пари/платежна карта чрез Мобилното приложение и след успешна идентификация и верификация на лицето, на чието име ще бъде открита сметката, със стандартни функционалности и лимити. Всякакви карти, издадени преди този момент, ще могат да продължат да бъдат използвани посредством новата независима сметка. Историята на трансакциите на Подопечния преди навършване на 18-годшна възраст също ще бъде налична в новата независима сметка.
2.7.4. Разкриване на информация към моите Подопечни: Настоящата клауза се прилага единствено за Законния представител на Подопечни с подсметки и/или допълнителни карти: С настоящото аз, Законният представител, изразявам своето съгласие да разкривате към моите Подопечни, притежаващи подсметки и/или допълнителни карти, обстоятелството, че повече нямам открита сметка с Вас.

2.8. Прихващане. Вие се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата може да прихваща от всякакви суми, държани от Вас в Сметки за електронни пари или държани в баланси от различни валути, всички такси, разноски или други суми, които Вие дължите към някоя от Финансовите институции или Акцептиращата институция. Нашето право да извършваме прихващане означава, че може да приспадаме такива такси, разноски или други суми, дължими Вас съгласно този Договор или друг договор, който Вие сте сключили с различна Финансова институция за LeuPay Wallet Сметка, от Баланси, държани или управлявани от Вас. Ако такова прихващане включва превалутиране на валута, ние ще превалутираме сумата, която Вие дължите по обменния курс към деня на операцията.

3. Зареждане на сметката, Top-up и Получаване на средства:


3.1Зареждане чрез Запаметена платежна карта:
3.1.1 Вие можете да регистрирате валидна карта (запаметена карта), на която Вие сте оправомощен картодържател, която ще бъде използвана за закупуването на електронни пари за Услугата. Закупуването на електронни пари чрез запаметена платежна карта може да бъде за стойност, определена от Вас или за стойност, определена от нас, която е необходима за кредитирането на Вашата сметка, за да бъде изпълнена платежна трансакция или за да бъдат покрити дължими от Вас такси, според настоящия Договор. Чрез въвеждането на запаметена карта Вие се съгласявате: че запаметената карта ще бъде използвана за трансакции за зареждане; че трансакциите за зареждане по смисъла на настоящия Договор не могат да бъдат отменени; както и че ние ще имаме правото да извършваме проверки спрямо запаметената карта и нейния статус, определен от издаващата институция или Оператора, включително но не само чрез процедура за верификация на запаметена карта или по други начини. Лимитите за зареждане чрез запаметена карта са посочени в Мобилното приложение. Вие можете да измените лимитите, позволени от Услугата, чрез успешното завършване на процедурата по верификация на запаметена карта, посочена в онлайн акаунта Ви.
3.1.2 iCard ще съхранява информацията, която Вие предоставяте, като например информация за запаметени карти и ще обработва трансакциите за зареждане през съответната Картова организация. Вие се съгласявате, че запаметената карта ще бъде дебитирана или таксувана от нас във връзка със закупуването на електронни пари и/или за извършването на зареждаща трансакция, включително за всички свързани такси, ако такива са приложими.
3.1.3 В случай, че Вие решите да регистрирате няколко запаметени карти (но не повече от две), Вие следва да изберете коя от запаметените карти ще бъде използвана по подразбиране като основна за трансакциите по зареждане.

3.2 Зареждане чрез внасяне на пари в брой: Вие имате възможността да закупите електронни пари за да заредите своя LeuPay Wallet чрез внасяне на пари в брой в наш офис или в офис на някой от нашите вписани агенти. Вие може да проверите лимитите и таксите, които ще ви бъдат начислени за внасяне на пари в брой в секция Такси и Лимити. Незабавно след Вашата парична вноска, сумата ще бъде регистрирана в нашите системи и ние ще издадем електронни пари в същото количество и ще кредитираме Вашия LeuPay Wallet. Ако Вие все още не сте преминал през верификационната процедура, Вие няма да имате право да зареждате своя LeuPay Wallet чрез внасяне на пари в брой.

3.2.1. Зареждане чрез банков превод: Тази възможност е достъпна преди Вашата верификация единствено при съответствие с регулаторните лимити, както и след като бъдете верифициран при отпадане на по-стриктните лимити. Вие можете да наредите кредитен превод от банкова сметка към номера на сметка за зареждане, предоставен от нас в LeuPay Wallet акаунта. След като получим средствата по превода, ние ще издадем електронни пари в същия размер и във валутата на LeuPay Wallet Сметката в рамките на същия работния ден, в който средствата са били получени от нас. Ние не отговаряме и не можем да упражняваме контрол върху това в кой момент ще получим средствата от доставчика Ви на платежни услуги и дали доставчика Ви на платежни услуги или кореспондентните му банки няма да Ви начислят такси за превода, или дали последните ще наредят пълния размер на средствата към нас.
3.2.2. За да можете да получите средствата по своята сметка, Вие следва да предоставите валидния номер на Вашата сметка и/или валидния идентификатор за зареждане на сметката (IBAN), както и всякакви други данни за сметката в качеството Ви на бенефициент, както те са представени в LeuPay Wallet Мобилното приложение. Лимитите за зареждане чрез банков превод са посочени в LeuPay Wallet акаунта. Вие можете да измените лимитите на основната сметка като надлежно изпълните процедурата за верификация, както и всяка друга процедура, която може изискаме.

3.3. Вие се съгласявате, че имаме право, по наша изключителна преценка, да наложим различни лимити за закупуването на електронни пари или други специални изисквания, или да не приемаме банкови преводи от определени банки поради съображения за управление на рискa и сигурността.

3.4. Зареждащите трансакции с определени методи за захранване могат да бъдат отказани или ограничени от наша страна поради регулаторни причини (във връзка с прилагане на мерки срещу изпиране на пари/срещу финансиране на тероризма), поради причини за управление на риска или от съображения за сигурност или с цел да бъде избегнат конфликт между отделните Услуги, предлагани от нас, или на други основания, или могат да бъдат отказани или забавени поради причини, намиращи се извън нашия контрол. Ние не гарантираме приемането на който и да е метод за захранване и можем да изменим или прекратим приемането на който и да е метод за захранване по всяко едно време без необходимост да Ви уведомим предварително, за което няма да носим отговорност.

3.5. Вие се съгласявате, че не можете да извършите успешен чарджбек (Chargeback) след трансакция за зареждане на основание "goods not delivered or similar", тъй като закупените електронни пари (purchased goods) се издават (delivered) от нас незабавно след получаване на средствата.

3.6. Получаване на средства: Вашият LeuPay Wallet може да бъде захранванас електронни пари чрез получаване на трансфер от друг потребител, регистриран за LeuPay Wallet Услугата, който е надлежно верифициран. За да получите електронни пари от друг потребител, регистриран за LeuPay Wallet Услугата, Вие следва да сте включени в Списъка от контакти (phone contact list) на съответния потребител и да сте свързани чрез LeuPay Wallet Chat на съответния потребител.

3.7. Бюджет: Вие можете да определите Бюджет посредством Услугата – фиксирана сума електронни пари, в рамките на постановените лимити от Услугата, която периодично се дебитира от инструмента за зареждане (запаметената карта или други инструмент) и се кредитира под формата на електронни пари в сметката, като тази операция се определя за определен период от време, като например на дневна, седмична или месечна база. Вие можете да използвате или разходвате размера на бюджета, както и останалия баланс на електронни пари. Тези средства могат да бъдат блокирани или задържани от нас, по същия начин и на същите основания като електронните пари. Вие разбирате и се съгласявате, че чрез съгласието Ви за първата операция по зареждане на сметката Ви с цел възстановяване на фиксираната сума на бюджета, Вие давате своето съгласие за изпълнение на периодично плащане (recurring transactions) с инструмента за зареждане и в този смисъл, Вие няма да имате право на чарджбек (chargeback) или отмяна (reversal) на неразрешени трансакции. Вие можете да измените или преустановите Бюджета по всяко едно време чрез Услугата.

3.8. Услугата предоставя възможност за зареждане с пари (top-up) на ваучери и предплатени мобилни номера („Top-up”) от баланса на LeuPay Wallet. Услугата се предоставя чрез трети лица-подизпълнители, които действат в качеството си на top-up дистрибутори (reseller) за Мобилните оператори, предоставящи ваучерите или предплатените мобилни номера. Ние не действаме в качеството на предоставящи ваучери или предплатени мобилни номера. Някои Мобилни оператори или някои от техните представители могат да начисляват такса върху сумата, с която се зарежда съответния ваучер или мобилен телефонен номер (“Top-up такса”). Такива такси варират с оглед на Мобилните оператори и не зависят от нас. В подобни случаи, тези такси ще бъдат изписвани в LeuPay Wallet, преди дебитиращата трансакция, и Вие ще имате правото да откаже съответния top-up, в случай че не сте съгласен с таксата. Ние единствено събираме таксата и я изплащаме на представителя на Мобилния оператор или неговите подизпълнители. Ние не отговаряме за каквито и да е претенции за компенсация във връзка с надлежното доставяне или качеството на ваучерите или предплатените минути за разговор от Мобилните оператори, техните представители или подизпълнители.

4. Изпращане и Заявка (Request) за електронни пари чрез LeuPay Wallet Услугата:


4.1. След като бъдете верифициран, Вие можете да изпращате електронни пари чрез Услугата до други потребители, регистриран за LeuPay Wallet Услугата. За да използвате функционалността „Send Money” чрез Услугата, Вие следва да въведе валиден мобилен телефонен номер на потребителя, регистриран за услугата (получател). Вие разбирате и се съгласявате, че LeuPay Wallet Услугата не позволява функционалността Send Money да бъде използвана за изпращане на средства към лица, които не са регистрирани за Услугата.

4.2. Вие носите пълна отговорност за коректното въвеждане на нареждания за плащане чрез функционалността „Send Money”. Чрез натискане на бутона "Send Money" или подобен в мобилното приложение и след въвеждането на тайния код, когато е изискан от Услугата, Вие потвърждавате, че извършвате потвърдено и неотменимо платежно нареждане към нас за извършване на плащането и за дебитиране на средствата Ви с размера на трансфера, както и с всички приложими (ако има такива) такси. Потвърдени платежни нареждания, след като бъдат получени от нас, не могат да бъдат отменени.

4.3. Ние ще изпълним разрешеното от Вас платежно нареждане, в случай че Вие притежавате достатъчно баланс в избраната от Вас сметка за покриване на сумата на превода, ведно с всички дължими такси. Ние имаме право да откажем да изпълним определена трансакция, ако липсва необходимата наличност на електронни пари в съответната валута, или имаме основание да считаме, че платежното нареждане е подадено от неоправомощено лице или трансакцията е измамна, незаконна или в нарушение на настоящия Договор или в нарушение на друг закон или регулация

4.4. Ние се задължаваме да изпратим средствата, наредени чрез Send Money функционалността до друг потребител на LeuPay Wallet и да кредитираме неговата LeuPay Wallet Сметка със сумата на нареждането в рамките на същия ден, в който е получено надлежното платежно нареждане.

4.5. Заявка (Money Request) за електронни пари:
(i) Вие можете да изпратите Заявка (Request) за получаване на сума електронни пари от друг потребител, регистриран за LeuPay Wallet Услугата чрез изпращане на Заявка (Request) чрез LeuPay Wallet Услугата, след като определите размера на заявените електронни пари. Вие потвърждавате и се съгласявате, че потребителят на LeuPay Wallet Услугата, който получава Заявката за електронни пари (Money Request) има правото да прецени дали да потвърди или откаже заявката и ние няма да носим отговорност в случай, че този потребител не изпълни или не е в състояние да изпълни операцията „Send Money“ поради статуса на неговата/нейната LeuPay Wallet Сметка (като например поради лимитите на сметката или поради блокирането й, както и други сходни причини);
(ii) Ние имаме правото да блокираме функционалността за заявка на електронни пари частично или напълно, с оглед на всички потребители или отделна група от потребители или индивидуално, в случай на постъпили потребителски оплаквания, както и в случай че други сериозни причини го налагат;

5. Отказ, отмяна на неразрешени трансакции и отмяна на неточни платежни нареждания:


5.1. Когато откажем да изпълним платежно нареждане, отказът и, а случай че е възможно, и основанията за него, както и процедурата за коригиране на фактическите грешки, които са довели до отказа, ще Ви бъдат съобщени, ако това не е забранено от приложимото Европейско или национално законодателство. Ние ще Ви уведомим чрез мобилното приложение в най-кратък срок. Ние имаме право да начислим такса за предоставяне на допълнителна информация за подобно уведомяване, в случай че отказът е обективно основателен.

5.2. Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно и без отлагане посредством номерата за връзка с Центъра за контакт, посочени на уебсайта www.leupaywallet.com, в случай на загуба, кражба, злоупотреба или неразрешено използване на персоналните характеристики за сигурност, и/или на Карта/ите, както и да предприемете всички необходими превантивни и защитни мерки, позволени от Услугата или от нас за ограничаване на риска и щетите. В случай, че нямате качество на потребител, Вие нямате право да претендирате, че дадена трансакция е неразрешена, поради липса на съгласие.

5.3. Вие разбирате и се съгласявате, че ние не винаги ще може да върнем сумата на неразрешена трансакция, в случаи, при които крайните срокове за chargeback пред Картовите организации са изтекли, или при други случаи, съгласно правилата на съответната Картова организация, като в подобни хипотези ние няма да бъдем отговорни към Вас в по-големи размери от тези, определени съгласно приложимото законодателство.

5.4. Когато получите плащане, Вие отговаряте пред нас за пълния размер на плащането, включително и за всякакви такси, в случай че в последствие то е било отменено, независимо от причината за отмяна. В допълнение към всеки друг вид отговорност, в случай на Отмяна (Reversal), или в случай, че загубите чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim), Вие ще ни дължите сума, равняваща се на сумата на Отмяната (Reversal), на чарджбека (Chargeback) или на Иска/Претенцията (Claim) и приложимите такси съгласно Тарифата и други разноски, свързани с Отмяната (Reversal), чарджбека (Chargeback) или Иска/Претенцията (Claim). Ние имаме правото да дебитираме Вашата сметка за да възстановим всякакви суми и такси, дължими от Вас, във връзка с Отмяна (Reversal) или чарджбек (Chargeback) или Иск/Претенция (Claim) или Резерв (Reserve), незабавно и без необходимост от предизвестие.

5.5. Вие се съгласявате, че в случай че платежната трансакция не бъде одобрена поради каквато и да е причина, или в случай, че Търговецът желае възстановяване на пълния или частичен размер на сумата, следните правила ще намерят приложение:
(i) Отмяна или Възстановяване на пълната сума по трансакцията – сумата на трансакцията се възстановява в първоначалната валута; или
(ii) Частична отмяна или частично Възстановяване на сумата на трансакцията – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на трансакцията; или
(iii) В случай, че плащането е било извършено с Карта чрез дебитиране на свързан инструмент за захранване – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява във валутата на Картата; или
(iv) В случай, че плащането е било извършено с електронни пари чрез дебитиране на свързан инструмент за захранване – сумата, подлежаща на отмяна или възстановяване се възстановява към инструмента за захранване, ако е възможно, а ако не –възстановяването се извършва по Вашия LeuPay Wallet във валутата на трансакцията.

5.6. В случай, че имаме обосновани съмнения или получим информация за измама или плащания с откраднати или фалшифицирани карти, или за неразрешени трансакции с карти, или други нередовности във връзка с Вашето ползване на Услуга, от трети лица, като например от Картовите организации или друг Регулатор, или картоиздатели или лица, приемащи плащания (Acquirers), ние имаме правото да задържим или блокираме всички суми по Вашата сметка, включително по сметки, за които може да се направи обосновано предположение, че са свързани с Вашата сметка, и да инициираме разследване без предизвестие към Вас или други трети лица. Вие сте задължени да ни указвате съдействие и да ни предоставяте всякаква поискана информация, свързана с подобни съмнения за измама или неразрешени трансакции. Ние ще извършим вътрешно разследване в рамките на разумен срок и ще Ви информираме за неговия резултат, освен в случаите, при които това е забранено по силата на закона. Вие потвърждавате и се съгласявате, че в определени случаи на нарушения, ние можем да бъдем задължени да предоставим информация за Вас към регистрите на Картовите организации или други регулатори и да прекратим предоставянето на Услугата, за което няма да носим отговорност.

5.7. Други правила за ползване на Услугата:
5.7.1. Извън посоченото по-горе, Вие се съгласявате и потвърждавате, че декларирането и заплащането на каквито и да е приложими данъци, произтичащи от използване на Услугата и които по силата на закон са Ваше изключително задължение, са изцяло Ваша отговорност. С настоящото Вие се съгласявате да съблюдавате всички приложими разпоредби на данъчното законодателство.
5.7.2. Вие потвърждавате и се съгласявате, че:
Продажбата на Стоки и Услуги, включително но не само продажби свързани с top-up или предплатени или сходни услуги, представляват отношения между Вас и Търговец, по които ние или нашите Клонове, Агенти или свързани лица не сме страни. Ние няма да носим отговорност за изпълнението на задълженията от страна на Търговците.
5.7.3. Ние Ви предоставяме, посредством LeuPay Wallet платформата, информация за баланса/ите, IBAN, както и за други уникални идентификатори на сметката, информация относно трансакциите, история на трансакциите, статус на сметката, статус на другите платежни инструменти, Вашият статус от гледна точка на клиентската верификация, уведомления и друга важна информация във връзка с Вашата сметка за електронни пари, отворена по силата на настоящия Довор. Вие давате своето изрично съгласие за разкриване на Вашите лични данни и информация относно използваните от Вас услуги за електронни пари, както и платежни услуги, към LeuPay Ltd. за целите на предоставяне на LeuPay Wallet Услугата.
5.7.4. Вие можете да извършвате справки във връзка с Вашите трансакции без заплащане на допълнителни такси, в раздела „Transaction history”, който се обновява периодично, като с настоящото Вие се съгласявате да не получавате извлечения на хартиен носител. По Ваше искане и според наша преценка можем да Ви предоставим допълнителни извлечения относно трансакциите, на хартиен или друг носител, като в този случай ние имаме правото да начислим съответната обоснована такса за администриране. Ние можем да Ви начислим такса за други информационни услуги, различни от стандартните информационни услуги, предоставяни чрез Услугата, или от предоставяните от нас допълнителните услуги, съгласно посоченото в Тарифата.

6. Защитни характеристики на платежните инструменти. Мерки и изисквания за сигурност:


6.1. Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за използване на всички платежни инструменти, включени в LeuPay Wallet, включително но не само таен код за достъп до LeuPay Wallet Mobile App, таен код за потвърждение на платежните нареждания, които са необходими средства за опазване на защитата на LeuPay Wallet. Ние ще осигурим на Вас или на потребителите, оправомощени от Вас да използват платежните инструменти, защита от неоправомощен достъп от страна на трети лица до персонализираните характеристики за сигурност, , както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

6.2. Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на LeuPay Wallet единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

6.3. Ако имате съмнения, че Вашата сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки LeuPay Wallet Mobile App или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, за които сте разбрали.

6.4. Ние можем да преустановим използването на LeuPay Wallet частично или напълно, включително да блокираме сметката, в случаите, когато подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след спирането на LeuPay Wallet, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще започнем отново да Ви предоставяме Услугата, или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

7. Защита на Вашите личните данни. Финансова тайна:


7.1. Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, доколкото това е необходимо за надлежното изпълнение по търговските взаимоотношения и доколкото съответства на съществуващите императивни правила на закона и Регулации. Ние запазваме единствено информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие ни упълномощавате да събират, обработват и запазват данни относно Вас, предоставени от банки или други лица с професионална/бизнес дейност. За информация относно защитата на конфиденциални данни Вие сте длъжни да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на уебсайта за Услугата и в LeuPay Wallet Mobile App. Вие имате право, след като направите съответното искане посредством чата на Мобилното приложение, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

7.2. Финансова тайна: Ние сме обвързани съгласно приложимото законодателство да спазваме конфиденциалност относно всякаква информация, която Вие сте ни предоставили относно себе си („Конфиденциална информация”). Въпреки това, ние имаме правото съгласно приложимото законодателство да разкриваме Конфиденциална информация, в случаите когато предоставянето на такава информация е:
(a) изисквана, във връзка с правилата, на което и да е законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS) или други подобни регулации, задължаващи финансовите институции да обменят автоматично информация с компетентните данъчни органи във връзка с данни на клиентите, като например: имена на клиента, адрес, данъчен номер, ЕГН или сходен номер, идентификатор на сметката и баланс по сметката/ите към края на календарната година, както и друга информация за данъчни цели, определена в гореописаните закони, или при изрично изискване или нареждане от страна на който и да е компетентен орган;
(b) изискване по силата на съдебна заповед, издадена от съдебен или друг сходен орган, включително прокуратура, полиция или данъчна служба, провеждащ производство във връзка с установяването на извършено престъпно деяние или административно нарушение (включително но не само относно пране на пари или финансиране на тероризма) или неспазване на каквато и да е законова норма;
(c) изискване във връзка с всякакви процедури, водени от Банката срещу Вас за възстановяване на суми, дължими от Вас към Банката и на основание на настоящия Договор или във връзка със защита от страна на Банката срещу всякаква претенция от Ваша страна относно предоставянето на услуги спрямо Вас и събраната за целта Конфиденциалната информация от страна Банката;
(d) по всякакъв друг начин позволено от Вас, включително когато Вие сте изискали от Банката да предостави референция или удостоверение за актуално състояние на трето лице или във връзка с приложимо законодателство.
(e) към Картоиздателя или Лицето, което приема плащания (Acquirer) за целите на издаване и обработване на плащания с платежни карти, одобрение (authorisation) на картови трансакции и обработването им (processing), разглеждане на Претенции (чарджбек или измама), свързани с карти, носещи логото на Картова организация, включително но не само пълната информация, събрана във връзка с процедурите по верификация и идентификация и досието Ви.

7.3. В съответствие с изискванията на приложимото законодателството, с приемането на настоящия Договор, Вие давате своето съгласие да предоставяте информация относно Вас, събирана по време на взаимоотношенията, при следните долуописани условия:
(a) към всеки от професионалните ни консултанти (включително, но не само финансови, правни или други консултанти, които могат да бъдат ангажирани периодично) или към всеки действителен или потенциален правоприемник или приобретател на правата ни към Вас, или към всяко лице, което може по други причини да влезе в договорни правоотношения с нас поради търговските си взаимоотношения с Вас;
(b) когато информацията се изисква да бъде предоставена или е изискана с оглед изпълнението на задължения ни за верификация и идентификация на нашите клиенти;
(c) когато информацията е необходима в контекста на обичайните взаимоотношения с институции или други лица, които са обвързани от същите правила за спазването на конфиденциалност.

7.4. Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами:
(a) Вие разбирате и приемате, че ние Ви предлагаме Услугата, при условие че удовлетворявате всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че изпълнявате нашите изискванията, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Вие сте длъжни да ни окажете пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предоставите такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.
(b) Вие давате съгласието си да споделяме на и да получаваме от трети лица, установени както в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) , така и извън него, доколкото е разрешено от закона, информация за Вас, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел за извършване на приложимите надлежни проучвания и идентификация, като Вие се съгласявате, че третите лица могат да запазят споделената по този начин информация.
(c) Неудовлетворяването на условията по настоящата клауза, включително това, че Вие следва да предоставите поисканата от нас информация, за целите на Вашата идентификация и верификация или за съобразяване с изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, може да доведе до отказ или незабавно спиране на използването на Услугата и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие.

8. LeuPay Wallet Политика на допустимост. Забранени дейности:


8.1. Вие може да използвате Услугата само добросъвестно и в съответствие с функционалностите на Услугата по начина, определени във Вашия онлайн акаунт за Услугата, според изискванията на Картовата организация по отношение на Картата и в съответствие с настоящия Договор. Вие можете да ползвате Услугата само доколкото това е позволено от:
(i) Договора;
(ii) Характеристиките, настройките и лимитите за Услугата, включително възможността за задаване на различни опции от Вас щом Услугата позволява това, които се публикуват и периодично актуализират от нас на нашия уебсайт или във Вашия акаунт за Услугата; и
(iii) Приложимите закони, регулации или общоприети практики, указания и инструкции в съответните юрисдикции.

8.2. Стриктно е забранено използването на услугата по начин, който нарушава настоящия Договор, или с каквито и да е незаконни цели. По-специално, Вие няма при никакви обстоятелства да използвате Услугата за извършване на дейности, които неизчерпателно включват или могат да включат някоя от следните дейности:
(a) Нарушаване на Договора (включително, но не само предоставяне на неверни данни за Вашата самоличност като фалшиво име, имейл адрес, множество телефонни номера или други данни с цел или в резултат на които се е стигнало до откриване на множество сметки на един потребител или избягване на ограниченията, поставени от нас по някакъв друг начин); или
(б) Нарушаване или възникване на риск от нарушаване от Ваша страна на приложимите закон, постановление, договор, регулаторен акт (например такива, уреждащи защитата на интелектуалната собственост, електронните съобщения и непоисканите търговски съобщения или уреждащи предоставянето на платежните услуги, включително прилагането на мерки против изпирането на пари или против финансиране на тероризма или подобни регулаторни изисквания, включително случаите, в които ние не можем да верифицираме Вашата личност или други данни а Вас според регулаторните и вътрешни правила, закони относно защита на потребителите, нелоялната конкуренция, дискриминация, хазарт, заблуждаваща реклама, незаконна търговия или размяна на всякакви Стоки и Услуги, забранени от което и да е приложимо законодателство); или
(c) Злоупотреба от Ваша страна с процедурата по отмяна и чарджбек, предоставени от банката или издателя на платежни карти, които Ви обслужват; или
(d) Ползване на услугата по начин, който има или може да има за последици оплаквания, спорове, претенции или искове (claims), отмяна или чарджбек на трансакции, разноски, глоби, неустойки или друг вид отговорност, понесена от нас или някой от нашите клонове, Агенти; или
(e) Иницииране на трансакции, които могат да бъдат определени като авансови плащания или улесняващи извършването на авансови плащания от Търговец или за улесняване на закупуването на ценни книжа (пътнически чекове, платежни нареждания и др.); или
(f) прихващане или следене, увреждане или модифициране на всяка комуникация, която не е предназначена за Вас, а също и използване на всякакъв програми от тип spider, вируси, червей, троянски кон и всякакви други кодове или инструкции, които са предназначени да разстроят, изтрият, повредят, имитират или разградят Услугата; или
(g) Изпращане на непоискани съобщение (наричани още СПАМ, СПИМ или СПИТ) или всяка комуникация, която не е допустима по приложимото право или използване на Услугата с цел фишинг (fishing) или фарминг (farming) или представяне за друго лице или имитиране на представителна връзка с такова лице или компания; или
(h) Нарушение на нашите или тези на трети лица авторски права, патенти, търговски марки, търговска тайна или каквото и да е друго право на интелектуалната собственост или други свързани лични права; или
(i) Използване на Услугата от Ваша страна чрез представяне пред трето лице на материали, които са обидни или които могат да нанесат вреда на непълнолетни, или са вулгарни, или по друг начин непристойни, а също и използване на Услугата от Ваша страна с цел или с намерение да причини неудобство или опозоряване, или да заплаши, тормози или наруши неприкосновеното лично пространство на трето лице;
(j) Използване на Услугата от Ваша страна във връзка със всяка друга нелегални трансакции като например, но не и изчерпващи се до събирането чрез Услугата на всякаква лична информация, която може индивидуализира дадено лице, включително имена на профили; или
(k) Ползване на Услугата за продажба или покупка на стоки и/или услуги, които не са допустими, съгласно определеното от нас на нашия уебсайт или указано писмено от на.

8.3. Вие не може да използвате Услугата и/или може да не приемете договора, а ние имаме право временно да преустановим или окончателно да прекратим предоставянето на Услугата, и самия Договор незабавно без да бъдете уведомен за това предварително:
(a) Вие не сте навършил необходимата възраст, за да бъдете обвързан чрез договор с нас и за да оперирате с платежен инструмент или зареждащ инструмент, който да използвате за Услугата; или (b) Вие сте лице, на което е забранено да ползва Услугата съгласно приложимите закони, Регулации на Картовите или на други организации, или съгласно нашите правила и политики; или
(c) Вие не сте бил успешно идентифициран или верифициран, като преценката за последното е изцяло наша; или
(d) Други важни причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания, налагат това, като преценката за последното е изцяло на наша.

8.4. Ние си запазваме правото да Ви уведомим през Мобилното приложение по всяко време относно недопустимостта за предоставяне на Услугата, която е налична по отношение на Вас. Този отказ зависи изцяло от нашата преценка и дружеството няма да носи каквато и да е отговорност за каквито и да е обезщетения.

8.5. Вие се съгласявате, че няма да участвате в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата (или свързаните с нея сървъри и мрежи, или да въздействате или правите опити за въздействие над наличността на Услугата посредством Атаки за отказ от услугата (т.нар. DOS - denial of service или DDoS – distributed denial of service).

8.6. Вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Услугата за каквато и да е цел.

8.7. Вие приемате, че носите пълната отговорност (както и че ние не носим никаква отговорност пред Вас или пред трети лица) за всяко нарушение на Вашите задълженията по Договора и за последиците (включително всякакви загуби или вреди, които може да понесете) от всяко такова нарушение.

8.8. Вие разбирате и се съгласявате, че за да изпълним всички наши задължения съгласно приложимото законодателство за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и съгласно други актове, свързани с тяхното прилагане, както и всички европейски, така и национални законодателства в гореописаната сфера, ние можем без предварително да Ви уведомим да изработим общи правила, практики и лимити, които се отнасят до ползването на Услугата без да Ви известяваме предварително, включително, но не само индивидуални или общи лимити, лимити на обема или оборота електрони пари, лимити на трансакции или други лимити за сумите, вида или броя на зареждащите трансакции или лимити на платежните трансакции през всякакъв определен времеви период. Ние ще Ви уведомим за всяка промяна в нашите политики и лимити в разумен срок освен ако такива уведомления не са забранени от гореописаното законодателството за прилагане на мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

8.9. Ние може да откажем да изпълним всяка операция по зареждане, платежна трансакция или друго ползване на Услугата, ако имаме достатъчно основание да подозираме, че е налице измама, нарушаване на Договора или Регулации от Ваша страна или нарушаване на закона или правилата на Картовите схеми или други организации. Трансакции могат да бъдат също забавяни поради необходимост от съобразяване с нашите задължения във връзка с приложимото законодателство срещу изпирането на пари, включително ако се заподозре, че трансакциите са свързани с измама или с незаконни или непозволени дейности. В случай че откажем да изпълним операция по зареждане, платежна трансакция или платежно нареждане, Вие ще бъдете уведомен за това, освен ако подобно действие е забранено от закона или ще компрометира необходимите мерки за сигурност.

8.10. Вие разбирате и се съгласявате, че ако прекъснем достъпа до Вашата сметка за електронни пари или до който и да е платежен инструмент, като прекъснем ползването на Вашите Персонализирани характеристики за сигурност или блокираме картата/картите, Вашият достъп до Услугата може да бъде възпрепятстван, както и достъпът до данните за Вашата сметка или до всеки файл или друго съдържание, което се намира във Вашия акаунт или е свързано с Вашите електронни пари или платежни инструменти.

8.11. LeuPay Wallet Мобилното приложение за смарт устройства е налично за сваляне само за определени смарт устройства, както е посочено в Договора, като ние не носим отговорност ако Услугата не е налична за някои мобилни или смарт устройства, нито отговаряме за невъзможността за сваляне на приложението и ползване на Услугата на определено смарт устройство, или на недостъпността на цялата или част от Услугата поради липса на връзка с интернет или поради липса на каквато и да е друга мобилна услуга (например СМС или друга), а също и на особености в хардуера или други проблеми от сходно естество.

8.12. Ние не носим отговорност за отказани платежни трансакции или недостъпност на Услугата, поради липса на потвърждение на трансакцията от страна на Издателя на картата, с която се плаща, поради недостатъчен баланс в сметката, за използване на Карта, която не е персонализирана с Вашето име или в случаи на Търговци, които не приемат плащания с такива Карти или офлайн трансакции (Картите по принцип не се приемат за офлайн трансакции, като например плащане на пътни такси (toll taxes) или подобни, но това не Ви освобождава от отговорността Ви за офлайн трансакции, ако има такива), или поради липса на връзка с Интернет, или заради проблеми с Вашите софтуер или хардуер, или поради надхвърляне на установените от нас общи лимити, или поради каквато и да е друга причина, която се намира извън нашия възможен контрол.

8.13. Всяко неизпълнение на условията по настоящия Договор може да доведе до незабавното прекратяване на използваната от Вас Услуга, блокиране на средствата по Вашата сметка, до правото ни да удържим средства от Вашата сметка за покриване нанесените от Вас и понесени от нас вреди, до завеждане на иск от наша страна спрямо Вас, до инициирането на процедури пред компетентните регулаторни органи или съответните Картови организации, както и до прекратяването на този Договор без необходимост да Ви дадем предизвестие.

9. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:


9.1. За ползване на Услугата Ние ще Ви начисляваме такси в съответствие с предвидено в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани във чрез LeuPay Wallet Услугата, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора. Ние имаме правото да начисляваме такси за преводи в случаите, в които това е посочено в Тарифата.

9.2. Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез Услугата, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определен от нас, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез Мобилното приложение или на https://www.leupaywallet.com/ в секцията Валутни курсове.

9.3. Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени в Мобилното приложение или на уебсайта за Услугата обменния курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

9.4. Когато Ви бъдат изпратени електронни пари във валута, която е различна от валутата на Вашия LeuPay Wallet, Вие се съгласяване автоматично да извършим превалутиране и да издадем електронни пари във валутата на Вашия LeuPay Wallet по Обменния курс, приложим от нас към датата на издаване на електронните пари.

9.5. Вие разбирате и приемате, че финансовата институция или Операторът, който издава запаметената карта или Ви предоставя банкова или друга платежна сметка, чрез която възнамерявате да извършите трансакция по зареждане, може да Ви начисли такса, включително и такава за превалутиране във връзка с дебитирането на съответния инструмент в резултат на извършената трансакция за зареждане. За повече информация във връзка с подобни такси, следва да проверите Общите условия, които регулират ползването на инструмента за зареждане. Ние не сме отговорни за такси и комисионни, които са наложени от трети лица.

9.6. В случаите, в които Вашата сметка е била блокирана от нас по причини, свързани с управление на риска и регулаторни изисквания или безопасност или въз основа на заповед на регулатор и ако като тази ситуация не бъде разрешена в рамките на 2 (две) години от датата на блокирането, ние ще имаме правото да Ви начислим Такса за неизпълнение в размер от 15 евро на месец, която ще бъде отчислена от Вашия баланс, докато не бъде отстранена причината за неизправност или докато средствата по Вашата сметка не бъдат изчерпани, в който случай ние ще имаме правото да прекратим Договора и затворим сметката.

10. Отговорност на Клиента:


10.1. В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, агент или бранш на Финансовата институция. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

10.2. Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до Вашата сметка, електронни пари или Карта, или др.

10.3. Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който Вашата сметка е била дебитирана или в рамките на 7 (седем) дена след този момент, а случай, че действате в качеството си на Потребител, следва да ни уведомите не по-късно от периода след датата на дебитирането, позволен според разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на потребителите. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата сметка.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирна електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана)..

10.4.1. Вие се съгласява да ни обезщетите и да не ни причинява вреди, произтичащи от каквито и да е загуби или отрицателен баланс по сметката или по Картите, които може да претърпим по всяко време в рамките на 5 (пет) години след прекратяване на Договора и които са в резултат на всякакви искове, основания за искове, претенции (claims), искания, задължения, съдебни решения, вреди или разходи (най-общо, „Претенция”, „Претенции”): (a) свързани с ползването на Услугата, включително, но и не само сметки, платежни инструменти или LeuPay Wallet Chat, които са в нарушение на която и да е клауза, гаранция или декларация в този Договор, или свързани с нарушение на правилата на Картовите организации или която и да е законова разпоредба в областта на мерките против изпиране на пари, съхранението на лични данни и други, но не само. Вие се съгласявате, че сме оправомощени да погасим незабавно всяко едно Ваше задължение, което е станало изискуемо, като дебитираме или директно задържим средства от Вашата LeuPay Wallet Сметка, или от Гаранцията или Обезпечението, коитo сте ни предоставили (в случай, че такива са били предоставени от Вас), или чрез прихващане на всякакви суми, дължите от нас, включително и като дебитираме или задължим Вашия инструмент за зареждане. Ние ще Ви информираме посредством Вашия LeuPay Wallet акаунт за основанието, размера и точния вальор в случай на такова дебитиране, освен ако това не е забранено от закона, Регулациите, мерките срещу изпирането на пари (AML) или мерките за сигурност.

10.4.2. В случай на непогасени задължения към която и да е Финансова институция или Член, или друга страна, предоставяща части от LeuPay Wallet Услугата, Вие давате своето изрично и неотменимо съгласие и ни оправомощавате автоматично да дебитираме сумата на Вашето задължение от Вашата/ите Сметка/и без необходимост от предварително уведомление. Информацията за вальора на дебитиращата трансакция ще бъде изписвана в онлайн профила на Клиента.

10.5. В случай на забава от Ваша страна за плащане на дължими към нас суми, Вие ще дължите неустойка за забава в размер на законната лихва, определена от Европейската Централна Банка, за всеки ден от деня на забава до изплащане на цялата сума.

10.6. Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас.

10.7. Крайната отговорност по отношение на Ваши претенции, свързани с карти с логото на някоя от Картовите организации, ще бъде понесена от издателя на картата.

11. Прекратяване на Договора:


11.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

11.2. Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:
(a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и
(b) Закриете сметката си към Услугата, включително изтеглите наличния баланс или подадете молба за обратно изкупуване на електронните пари и
(c) Ни Върне издадената от нас Карта.

11.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

11.4. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:
(a) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или
(b) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата престане да съответства на приложимите Регулации).

11.5. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

11.6. С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване.

11.7. Обратно изкупуване на електронни пари при закриване на сметката:
11.7.1. При закриване на сметката и прекратяване на договора от Ваша страна, Вие имате право да поискате лично по Чата да изкупим обратно (buy back) целия наличен баланс от Вашите електронни пари, след приспадане на всички приложими такси към момента на закриване на сметката и прекратяване на Договора (в случай, че такива са налични). След успешно приключване на нашите процедури относно прилагането на мерките срещу изпиране на пари, проверки за измама и проверките относно други незаконни дейности, които се прилагат от нас за всяко едно искане за обратно изкупуване, ние ще Ви преведем сумата, на която възлизат наличните в сметката електронни пари, намалена със сумата на приложимите такси, като например Tакса за обратно изкупуване, пoсочена в Тарифата или такса за обмяна на валута, ако е приложимо, и евентуално такси за банков превод. Ние ще инициираме превод на останалата сума по личната Ви сметка, която трябва да е в същата валута като валутата на сметката за електронни пари или в една от валутите, поддържани от нас, в съответствие с означеното в уебсайта за Услугата. Електронните пари са издадени от нас в качеството ни на дружество за електронни пари, като Вашето право да поискате обратно изкупуване на наличния баланс по сметката за електронни пари е спрямо нас.
11.7.2. Ние не носим отговорност за неправилно извършени преводи въз основа на грешна или непълна информация. Ние не носим отговорност за забавяне на обратното изкупуване на електронни пари, когато то се дължи на участието на трето лице в превода на изкупените пари.
11.7.3. Вие нямате право на обратно изкупуване на електронни пари и не може да изисквате от нас такова, ако нямате наличен баланс в сметката Ви за електронни пари поради каквато и да е причина, както и в случай че балансът не е достатъчен за покриване на таксите за изкупуването.
11.7.4. Ако останалата сума електронни пари не може да бъде изкупена обратно съгласно клаузите по-горе, Вие имате право в срок от шест (6) години след прекратяване на Договора да поискате изкупуване на цялата останала сума в нейната цялост и съгласно Договора, след който срок всички електронни пари, останали по Вашата сметка стават наша собственост. За целите на тази разпоредба Договорът се прекратява, когато Вие не можете повече да използвате Вашите електронни пари за извършване на Зареждащи и/или Платежни трансакции или да използвате Услугата като цяло. Всяко обратно изкупуване съгласно този текст зависи от успешното завършване на приложимите проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, относно измами или относно други незаконни действия, като Вие приемате да предоставите поисканата от нас информация, за да се извършат тези проверки. Нищо в тази клауза не ограничава нашето правото да прекратим Договора съгласно другите клаузи по настоящия Договор или разпоредбите на закона.

11.8. Смърт на физическо лице: Ние ще считаме, че правоотношението между нас като страни по Договора продължава, докато не бъдем уведомени писмено за Вашата смърт. Ние следва да бъдем уведомени от лицето, което е овластено по силата на закона с правото и задължението да отговаря за Вашите дела след смъртта Ви, като инструкции ще бъдат приемани само и единствено от това/тези лице/лица. Това лице може да бъде наследник, заветник, управител или изпълнител на завещанието или лице с друго еквивалентно качество според приложимото законодателство. Ние имаме правото да изискаме като потвърждение, за Ваша сметка, всякакво необходимо доказателство, за да бъде установено надлежното овластяване и представителство на лицето, твърдящо, че има право да се разпорежда с Вашите дела, като ние не сме задължени да изпълняваме инструкциите на това лице, докато не се убедим напълно в надлежното му овластяване.

12.Обхват на гарантиране:


12.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:
(a) използването на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
(b) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
(c) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

12.2. За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

12.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

13. Обхват на отговорностите:


13.1. Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

13.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:
(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;
(b) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:
(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;
(ii) промяна в Услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугата (или на всякакви отделни функции от нея);
(iii) всяка неизправност на Услугата;
(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Услугата или чрез нея;
(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и
(vi) всеки случай, в който Услугата се използва от Вас или трети лица с цел измама;
(c) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

13.3. Ние не поемаме отговорност във връзка с информацията, предоставена от клиентите през LeuPay Wallet Chat, който прави връзка със съдържание, политики и практики на сайтове, на което и да е трето лице, над които ние не можем да въздействаме или нямаме контрол. С настоящето Вие приемате и се съгласяване, че ние не носим отговорност за вреди или претенции, които произтичат от това, че използвате сайтове на трети страни.

13.4. Ние не възприемаме като наше изявление изпратените от Вас Съобщения чрез Чата, както и каквото и да е мнение, препоръка или съвет, изразени от Вас чрез него и ние няма да носим отговорност във връзка със Съобщение или Статус, изпратен от Вас чрез Чата.

14. Промени по Договора:


14.1. С настоящето Вие се съгласявате, че имаме право периодично да въвеждаме изменения в Договора. Ние ще Ви дадем чрез уведомление (push notification) във Вашия LeuPay Wallet Chat двумесечно предизвестие за промените по Договора преди началната дата на влизането в сила, освен в случаите, когато по-кратък срок е наложен поради регулаторни изисквания. В случай, че правим промени в някоя от услуги ни без платежен характер, ние ще ви дадем едномесечно предизвести в Чата, освен ако не е позволен по-кратък срок съгласно закона.

14.2. Вие разбирате и приемате, че ще се счита, че сте приели и съгласили с измененията Вас, освен ако не ни уведомите за противното чрез известие в съответствие с предвидения в Договора начин преди датата, на която измененията ще влязат в сила, в който случай Договорът ще се смята за прекратен без такса за прекратяване незабавно и преди влизането в сила на измененията.

14.3. Нищо в този раздел не ограничава:
(a) Нашето право без предварително уведомяване да осъвременяваме и преработваме периодично своите политики или да добавяме периодично нови функционалности към Услугата, които могат да се приемат от Вас чрез самото използване на тези нови функционалности. Такива преработки могат да бъдат въведени по начин избран от нас, като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на нашия уебсайт за Услугата или чрез LeuPay Wallet Мобилно приложение; и
(b) Правото на страните да изменят условията на този раздел, когато това изменение не е забранено от закона и двете страни са съгласни с него.

14.4. Ние имаме право да извършваме нововъведения, подобрения, разработки, да добавяме нови функционалности, да усъвършенстваме Вашия акаунт или да изменяме имената на сметката или продуктите едностранно и без Вашето съгласие, за което ще Ви информираме през LeuPay Wallet Мобилното приложение.

15. Комуникация и известия:


15.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски език За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay Wallet Сметка, ние ще Ви предоставим следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и (iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

15.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на Услугата, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Услугата и авторизация на плащания.

15.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:
(i) Договорът Ви се предоставя чрез Мобилното приложение при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Услугата и в акаунта Ви в LeuPay Wallet;
(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез LeuPay Wallet Мобилното приложение;
(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя чрез Чата;
(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна чрез Мобилното приложение;
(v) Информация за преустановяването на Услугата за отказ на трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез СМС на телефонния номер, заявен от Вас или на Мобилното приложение.

15.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:
Относно сметката за електронни пари и всички платежни услуги:
До: Leupay Wallet Team
Айкарт АД, бул. „Джеймс Баучер” 76А, 1407 София, България

15.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:
(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Услугата;
(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, за закупуване на електронни пари, обратно изкупуване на електронни пари при прекратяване на Договора трябва да се изпрати през Мобилното приложение;
(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през Мобилното приложение.
(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през Мобилното приложение от номера, с който сте регистриран/а за Услугата.

(v) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които смятате, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@leupay.eu. Ние си запазваме правото да не зачитаме искания за възстановяване на средства, изпратени посредством чат каналите за комуникация.

15.6. Всички имейл адреси, които сме обявили на уебсайта на Услугата, като help@leupaywallet.com, могат да бъдат използвани единствено с обща информационна цел относно функционалностите на Услугата и не предоставя на клиентите ни конкретна информация.

15.7. С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно нашите услуги, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

16. Общи условия:

16.1. Освен ако друго не е изрично уговорено в Договора или Тарифата, всички суми, заложени в Договора, са определени в евро (EUR) или в Български лева (BGN).

16.2. Настоящият, включително Политиката за поверителност, и останалите правни документи (ако има такива), представляват документите, които уреждат правоотношението ни във връзка с Вашето ползване на LeuPay Wallet Сметката.

16.3. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

16.4. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

16.5. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

16.6. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, което е лицензиранa Финансова институция, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласен, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, глоби и подобни санкции.

16.7. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Мобилното приложение или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:
Оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги, предоставени от нас:
Помирителната комисия за платежни спорове, на следния адрес: Република България, гр. София, площад „Славейков” № 4а, ет. 3, която е компетентна и оправомощена да разгледа и реши по извънсъдебен ред спора по задължителен за страните начин.

16.8. Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например от Вашата LeuPay Wallet Сметка, от нашата Картовата система, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от нас в качеството и ни на регулирана кредитна институция и/или дружество за електронни пари, от нашите овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

16.9. "LeuPay Wallet", "LeuPay Wallet Card", "LeuPay Wallet Chat" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с Услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

16.10. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от българското право, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.

17. Дефиниции


В настоящия Договор следните понятия се използват в съответния смисъл:

"Договор" означава настоящият Договор, както и всички възможни негови изменения за в бъдеще;

"Работен ден" означава всеки ден (различен от Събота или Неделя), в който банките в EС работят и извършват своята дейност (извън функционирането на електронното банкиране, което е достъпно 24 часа в денонощието);

"Пари в брой" или "Баланс" са електронните пари (E-money), с които Вие разполагате по Вашата сметка за електронни пари, в която и да е валута, избрана от Вас и поддържана от наша страна;

„Вие“, "Клиент" или "Потребител" се отнася до Вас в качеството Ви на физическото лице, регистрирано за услугата като Клиент или като лице, действително ползващо услугата;

"Вашият мобилен телефонен номер" означава мобилният телефонен номер, с който Вие се регистрирате за Услугата и който ще бъде използван за изпращане на код за потвърждение (OTP) до Вас, а също по който ще се провежда цялата комуникация във връзка с Услугата;

"Картова организация" означава MasterCard International ("MasterCard"), VISA Europe (VISA), JCB Europe ("JCB") или всяко друго картово сдружение или организация, които са приложими, в т.ч. всяко тяхно дружество-майка, свързано дружество, дъщерно дружество или дружество-правоприемник;

"Валути, поддържани от нас" означава различните валути, поддържани от нас към Услугата, в които издаваме електронни пари, и които валути са налични в Мобилното приложение при регистрацията;

"Потребител" означава физическо лице, което използва Услугата за лични нужди, които са различни от неговите/нейните бизнес, търговски или професионални потребности и дейност. Всяко друго физическо или юридическо лице, което използва услугата основно за бизнес, професионални, търговски или други цели, различни от личните, семейни или домакински нужди, не се счита за потребител, като някои части от този Договор не се прилагат към непотребители или се уреждат отделно.;

"Зареждане чрез запаметена карта" означава трансакция, с която ние дебитираме Вашата запаметена карта със сумата, равна на стойността на електронните пари, които ще Ви бъдат издадени от нас, плюс таксата за извършване на операцията по зареждане;

"Зареждане чрез банков превод" означава трансакция, с която Вие нареждате паричен превод от Вашата банкова сметка по IBAN-a за захранване на Вашия LeuPay Wallet, с което се издават електронни пари от нас в работния ден, в който получим паричния превод във валутата, в която е регистриран Вашия LeuPay Wallet;

“Финансова Институция” или “Айкарт” или „Ние” означава Айкарт АД, със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC (наричано “ДЕП”) с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011, напълно паспортизирана да предоставя услуги на територията на всички държави, членки на ЕИП, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB and UnionPay, който предоставя услугата по издаване на Катра/и, а също и трансакции с тези карти съгласно условията на този Договор. Извлечение от Публичния регистър на дружествата за електронни пари, в който надлежно е вписано Айкарт АД може да намерите на следния интернет адрес: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN;

"LeuPay Wallet Чат" означава част от Mobile App, която Ви позволява да изпращате криптирани съобщения в реално време, като например текстове, изображения, стикери, документи, снимки, видеа и други поддържани файлове от Услугата, към други потребители регистрирани за Услугата. LeuPay Wallet Чат се поддържа от LeuPay LTD.

"Неплатежна трансакция" означава операция по проверка на наличните средства, история на трансакциите или друга неплатежна трансакция, която е налична към Услугата;

"Платежна трансакция" означава трансакция за плащане на терминално устройство ПОС, плащане в интернет на стоки и услуги, теглене на пари в брой на АТМ, трансфер на електронни пари, както и всяка друга трансакция за плащане посредством електронни пари или платежен инструмент, наличен към Услугата;

“Персонализирани характеристики за сигурност” или “Идентификационни данни за достъп” означава всички персонализирани характеристики за сигурност за всички платежни инструменти, като код за мобилното приложение, данни на картодържател, ПАН, expiry date, CHIP & PIN, CVV, CVC или подобни кодове, еднократен код за достъп (OTP - one time password), тайни кодове, както и всякаква друга идентификационна информация, която сме Ви предоставили с цел достъп до Вашия акаунт и платежни инструменти, както и използване на Услугата съгласно този Договор. Вие може да видите Вашите персонализирани характеристики за сигурност в LeuPay Wallet акаунта Ви след въвеждане на тайния код за достъпа, първоначално определен от Вас;

"Основна валута" означава валутата, избрана от Вас при регистрацията за Услугата като основна и най-често използвана валута измежду Валутите, поддържани от нас, и най-често използвана от Вас, която валута може да промените впоследствие чрез Услугата с друга валута, поддържана от нас, и в която валута е определена приложимата към Вас Тарифа за Услугата;

"Изпращане на пари" означава превод на електронни пари вътре в нашата системата от един регистриран потребител за Услугата към друг;

"Запаметена карта" означава кредитната или дебитната карта, или друга платежна карта, която сте регистрирали към Услугата, и която ще бъде дебитирана от нас по Ваша заявка, срещу което ние ще издадем Вашите електронни пари или която може да бъде използвана за други цели, както е уговорено в този Договор;

"Верификация на запаметена карта" е наша процедура, извършена чрез Мобилното приложение, съгласно която ние ще верифицираме, че вие сте оправомощения потребител на запаметената карта, като извършим Preauthorized трансакция и дебитираме с малка сума (окол 1 или 2 евро или равностойността им в друга валута) от запаметената карта и Ви изпратим код за потвърждение заедно с информация за извършената Preauthorized трансакция, чиято сума след успешно приключване на верификацията ще Ви бъде кредитирана обратно по Сметката Ви и Вие ще имате възможност да я разходите чрез Услугата, включително да я наредите към банковата Ви сметка.

"Верификация на Вашия мобилен телефонен номер" е процедурата, която следваме и с която верифицираме Вашия телефонен номер, регистриран Услугата чрез изпращането със СМС на код за потвърждение на телефонния номер, с който е свързано Вашето устройство, на което сте инсталирали Мобилното приложение, като кодът трябва да бъде въведен в Мобилното приложение, за да бъде завършена верификацията.

Договор за LeuPay Wallet Карта


Последно изменение: 7 Февруари 2018

1. Правоотношение и Услуга

1.1. Настоящият Договор се сключва между Клиента (наричан за краткост „Вие”) от една страна и Айкарт АД, със седалище и адрес на управление: България, София 1407, бул. Джеймс Баучер 76А, П.К. 1407, ЕИК 175325806, лицензирано и под надзора на Българската Народна Банка като дружество за електронни пари съгласно директива 2009/110/EC (наричано “ДЕП”) с лиценз №. 4703-5081/25.07.2011 и като платежна институция съгласно директивата за платежни услужи 2007/64/EC (the “ДПУ”) с лиценз № 4703-4331/23.06.2010, напълно паспортизирана да предоставя услуги на територията на всички държави, членки на ЕИП, пълноправен член на MasterCard, VISA, JCB and UnionPay („Картови Организации”), което предоставя услугата по издаване на Катра/и, а също и трансакции с тези карти съгласно условията на този Договор (наричано „Ние” или „нас” или „Картоздател”). Извлечение от Публичния регистър на дружествата за електронни пари, в който надлежно е вписано Айкарт АД може да намерите на следния интернет адрес: http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentOversight/PSPaymentOversightRegisters/index.htm?toLang=_EN;
“LeuPay Wallet Услугата” е FinTech мултибанково мобилно приложение за смартфони, работещи с Android или iOS операционни системи за чат в реално време и платежни услуги с електронни пари, предоставени от банки или финансови институции, лицензирани от собственика на платформата да оперират в последната.
Картата и платежните услуги, свързани с нея представляват елемент от Вашата сметка и се предоставят от лицензирана Финансова Институция, член на Картовите Организации. За да използвате LeuPayWallet Картата/ите следва да изтеглите, да се регистрирате и да започнете да използвате LeuPay Wallet Услугата посредством LeuPay Wallet Mobile App.
Настоящият Договор представлява неразделна част от Договора за LeuPay Wallet Сметка, сключен между Финансовата Институция и Вас и регламентира използването на LeuPay Wallet Картата.

За целите на настоящия Договор, всякаква потребителска защита ще се прилага и спрямо Клиенти, които са микро-предприятия и се третират като Потребители съгласно законодателството за платежни услуги в страната на тяхното местоустановяване.

1.2.Кратко описание на някои от по-важните дефиниции:
"LeuPay Wallet" означава сметка за електронни пари, която е отворена и поддържана от Финансова Институция. Вашето използване на LeuPay Wallet се регулира от условията на отделен Договор за LeuPay Wallet Сметка.
"LeuPay Wallet Balance” представлява електронни пари (парично изражение) издавани от нас или от Финансовата Институция, съгласно условията на Договора за LeuPay Wallet
"LeuPay Wallet Card" или "Картата" или “NFC Карта” или „Виртуална карта” представлява платежен инструмент, издаден от нас, съгласно указаното на гърба на Картата или в Мобилното приложение, носещ логото на Картова Организация, персонализиран със защитни характеристики, като например PAN, PIN и CVC, и използван за плащания на POS, или в Интернет среда, или за теглене на пари в брой на ATM, в съответствие с правилата и лимитите по настоящия Договор и Правилата на Картовите организации. LeuPay Wallet Картата може да бъде пластична карта, или Виртуална карта или NFC карта в Мобилното приложение.
"Допълнителна карта" означава карта, която ние Ви издаваме, която е свързана към Вашата сметка за електронни пари, която може да бъде ембосирана с Вашите имена или с имената на членове на Вашето семейство или на тясно свързано с Вас лице или да бъде неембосирана. В случай, че картодържателя на Допълнителни карта е различни от Вас, Вие се съгласявате, че Допълнителната Карта е обвързана с Вашия LeuPay Wallet и че Допълнителната Карта ще бъде използвана за достъп до Вашия баланс на електронни пари. Вие имате право да имате една Допълнителна карта, освен ако LeuPay Wallet Услугата не позволява друго;
"Безконтактно плащане" е функционалност на LeuPay Wallet Картата и LeuPay Wallet Услугата, която Ви позволява да правите безконтактни плащания при Търговци чрез своя телефон на ПОС терминални устройства с активирана технология за безконтактно плащания (NFC) и след въвеждането на ПИН в случаите, в които Услугата изисква това. За да се възползвате от тази функционалност, Вие следва да инсталирате LeuPay Wallet Mobile App на своя смартфон, на който съответно също да е активирана технологията за безконтактно плащане (NFC);
"Картова организация" означава MasterCard International ("MasterCard"), VISA Europe (VISA), JCB Europe ("JCB") или всяко друго картово сдружение или организация, които са приложими, в т.ч. всяко тяхно дружество-майка, свързано дружество, дъщерно дружество или дружество-правоприемник;
“Финансова Институция” означава лицето, което предоставя и обслужва Вашия LеuPay Wallet (сметка за електронни пари), съгласно Договора за LeuPay Wallet Сметка;
“Картоиздател” означава лицето, което е член на Картовите Организации и предоставя издаването и обработването на плащания посредством LeuPay Wallet Услугата. Издателят е „Айкарт” АД, чийто детайли са посочени по-горе в раздел 1-ви.
“Персонализирани характеристики за сигурност” или “Идентификационни данни за достъп” означава всички персонализирани характеристики за сигурност за всички платежни инструменти, като код за Mobile App, данни на картодържател, ПАН, expiry date, CHIP & PIN, CVV, CVC или подобни кодове, еднократен код за достъп (OTP - one time password), тайни кодове, както и всякаква друга идентификационна информация, която сме Ви предоставили с цел достъп до Вашия акаунт и платежни инструменти, както и използване на Услугата съгласно този Договор. Вие може да видите Вашите персонализирани характеристики за сигурност в LeuPay Wallet акаунта Ви след въвеждане на тайния код за достъпа, първоначално определен от Вас;

1.3. Настоящия Договор урежда отношенията относно издаването, използването и нареждането на плащания посредством LeuPay Wallet Картата, която може да е:
(i) NFC (безконтактни) карта: Вие имате възможността да извършвате безконтактни плащания със средствата по Вашия LeuPay Wallet посредством телефон, поддържащ NFC функционалност, на който LeuPay Wallet Mobile App е надлежно инсталирано (с изключение на случаите, при които Услугата се използва посредством устройство с iOS операционна система).
(ii) Виртуална карта: Вие можете да извършвате плащания в интернет среда с виртуална карта, достъпна чрез LeuPay Wallet Услугата.
(iii) Пластична платежна карта: CHIP&PIN платежна Карта. носеща логото на Картовите организации, издадена от нас.

1.4.Издаване на Карти:
(i) Първата NFC карта се издава и свързва към LeuPay Wallet, който сте отворили с Финансовата институция към момента на регистрация за LeuPay Wallet Услугата (съгласно описаното в Договора за LeuPay Wallet Сметка, към който настоящия договор представлява неразделна част).
(ii) Виртуалните карти се издват във валутата на LeuPay Wallet и имат едногодишна дата на валидност. Първата виртуална карта се издава и свързва към LeuPay Wallet, който сте отворили с Финансовата институция към момента на регистрация за LeuPay Wallet Услугата (съгласно описаното в Договора за LeuPay Wallet Сметка, към който настоящия договор представлява неразделна част). В случай, че Вие имате верифициран статус, Вие ще можете посредством Услугата да заявите допълнителни виртуални карти, както и да замените виртуална карта, чиято валидност изтича и да изтриете виртуална карта (да премахнете и да деактивирате), в случай че последната е била компрометирана, или не желаете да я използвате повече. Основната виртуална карта се издава безплатно. За издаването на допълнителни виртуални карти се дължи такса, определена в Тарифата, начислявана от нас от баланса с електронни пари по Вашия LeuPay Wallet.
(iii) Пластичната платежна карта за покупки посредством POS или в интернет среда, или за ATM и POS тегления в кеш, не се издава автоматично и следва да бъде заявена от Вас чрез LeuPay Wallet Mobile App, за чието издаване имаме право да начислим такса за издаване. Картата се издава и свързва с LeuPay Wallet сметката, съгласно условията на настоящия Договор. В случай, че е позволено от LeuPay Wallet Услугата Вие може да сте закупили или получили неактивна LeuPay Wallet Карта чрез оторизиран Агент или Дистрибутор за LeuPay Wallet Услугата, или от Картоиздател, която е неактивна и незаредена със средства. Вие се съгласявате, че за да активирате подобна карта, Вие следва да се регистрирате за LeuPay Wallet Услугата, да изтеглите LeuPay Wallet Mobile App и да се съгласите с всички Договори и документи и да изпълните всички изсквания за идентификация и верификация, приложими към Вашето използване на Услугата.
(iv) Вашето използване на Картата/ите ще бъде поставено в зависимост от отварянето и поддържането на поне една валидна LeuPay Wallet сметка с Финансова институция, лицензирана да предоставя услуги чрез LeuPay Wallet платформа.

1.5. Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние ще издадем LeuPay Wallet Карта след изпълнението на следните стъпки:
(i) Изтегляне на LeuPay Wallet Mobile App, официално публикувано от LeuPay Ltd., както и съгласяване с условията на Лицензионното споразумение за LeuPay Wallet Mobile App, с Договора за LeuPay Wallet Сметка, Договора за ползване на LeuPay Wallet и с условията на настоящия Договор.
(ii) Защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас. Вие следва да се запознаете с Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор, за да придобиете по-добра представа за предприеманите от нас действия за защита на Вашите лични данни, както и за условията за използване и разкриване на Вашата информация от наша страна;
(iii) Регистрация за Услугата чрез Mobile App и въвеждане на валидна и достоверна информация, като Вашите имена, държава на пребиваване, мобилен телефонен номер, който ще бъде използван от Услугата, основна валута на сметката за електронни пари и други, каквито биха могли да бъдат изисквани от нас;
(iv) Верификация на мобилния телефонен номер за Услугата, съгласно нашите указания;
(v) Определяне и въвеждане на таен код за Mobile App, който се изисква за ползване на Mobile App;
(vi) За да можете да използвате функционалността за безконтактно плащане Вие следва да инсталирате LeuPay Wallet Mobile App на смарт телефон с Android операционна система, който да поддържа NFC (изключение са смарт телефоните с iOS операционна система, където на този етап безконтактно плащане чрез Мобилното приложение не се поддържа).
(vii) Вие следва успешно да преминете през процедурата за идентификация и верификация на клиенти, съгласно нашите изисквания, които са подробно описани в Договора и Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия Договор;
(viii) Вие следва да изпълните процедурите за активиране на Картата, съгласно нашите указания, достъпни на опаковката на Карата или в Мобилното приложение, или на уебсайта за Услугата. В определени случаи, Услугата може да позволява единствено ограничено използване на Картата преди изпълнение на процедурите за клиентска верификация. Тези ограничения са определени по-долу в настоящия Договор и могат да бъдат изменяни във връзка с регулаторни изисквания или по наша преценка, в случай на завишен риск.

1.6. Натискайки, където тази възможност е направена достъпна за Вас посредством Mobile App за Услугата, „Приемам” или „Съгласявам се”, които изрази, с настоящото Вие приемате за Ваш обикновен електронен подпис, Вие изразявате своето съгласие и полагате подписа си под условията на настоящия Договор и с изпълнението на това се счита, че е създаден електронен документ и Договора е надлежно подписан от Вас.

1.7. Линк към Договора ще Ви бъде предоставен чрез LeuPay Wallet Mobile App по време или незабавно след процеса по регистрация, посредством който ще можете да изтеглите Договора във формат за разпечатване. Копие от актуалния Договор, с всички отразени изменения, каквито биха могли да правени от време на време, ще Ви бъде предоставен в LeuPay Wallet Mobile App, както и на уебсайта за Услугата www.leupaywallet.com. Вие можете да поискате да Ви бъде предоставено копие на Договора, като в този случай ще Ви бъде изпратен линк към Договора на Вашия регистриран мобилен телефонен номер за услугата.

1.8. Договорът, както и всяка комуникация между нас ще бъдат на Английски език. Където ние сме Ви предоставили превод на англоезичната версия на Договора или комуникацията на други езици, тези преводи са единствено за Ваше удобство и Вие изрично се съгласявате, че англоезичната версия и комуникация ще уреждат правоотношението Ви с нас. В случай на каквото и да е противоречие между англоезичната версия и преводите, англоезичната версия ще има предимство.

1.9. Вие декларирате, че Вие сключвате настоящия Договор за собствено име и не действате от името или за сметка на трето лице във връзка с използването на Картата.

1.10. 14-дневен период за прекратяване, в случай, че сте поръчали своята Карта онлайн: В период от 14 дни след сключването на настоящия Договор, от поръчването на пластична платежна карта, на допълнителна NFC карта или допълнителна виртуална карта, Вие имате правото да се свържете с нас като върнете своята Карта и се откажете от последните. Ние ще Ви върнем разходваните парични средства по банкова сметка, посочена от Вас. Вие няма да дължите каквито и да е такси и разноски за упражняване на това свое право, но сте длъжни да заплатите всички трансакции, извършени докато Вашата карта е била все още активна. Вие може да ни уведомите за желанието си да се откажете от настоящия Договор чрез чата или като ни се обадите в нашия Център за контакт. В случай, че не сте се възползвали от това свое право, Вие все пак може да прекратите настоящия Договор в съответствие с разпоредбите на Раздел 7.

2. Платежни трансакции с Карти:


2.1. Платежно нареждане, извършено посредством Картата, ще бъде получено от нас в електронна форма. Съгласието Ви за изпълнение на платежната трансакция с Картата става неотменимо след момента, в който представите Картата/LeuPay Wallet Mobile App за изпълнение на трансакцията и:
(a) чипът и магнитната лента на Картата или NFC чипът бъдат прочетени от ATM или POS устройството, и/или бъде въведен валиден PIN (с изключение на безконтактни плащания на малка стойност), и/или Вие или оправомощеният картодържател подпишете разписката от устройството; или
(b) Картата е била предоставена или въведена в терминал за самообслужване и нейният чип е бил прочетен; или
(c) Данните на картата, като например 16-цифрения номер, срока на валидност или CVC2 кода, са били въведени в интернет среда; или
(d) Данните за картата са предоставени (номер, срок на валидност, CVC2) на доставчика на стоки или услуги и последният е бил упълномощен да ги използва за заплащане на съответната стока или услуга посредством факс, телефон или друго средство за комуникация. В случай на безконтактно плащане чрез LeuPay Wallet Услугата на малки стойности, за които не се изисква въвеждане на PIN на картата съгласно правилата на Картовите организации, съгласието Ви за изпълнение на платежната трансакция посредством функционалността за безконтактно плащане става неотменимо след момента на предоставяне на Вашия телефон на POS терминала с NFC функционалност и въвеждане на PIN код за LeuPay Wallet Мобилното приложение.

2.2. Карта, която е персонализирана с Вашите имена в качеството Ви на картодържател, може да бъде използвана единствено от Вас. Карта, която не е персонализирана Вашите имена, в качеството Ви на картодържател (ако такава се предлага от Услугата), може да бъде използвана от Вас или от трети лица, на които сте предоставили или направили достъпна Картата, като Вие ще отговаряте неограничено за последното.

2.3. В случай, че Ви е било позволено да създадете повече от една сметка за електронни пари от LeuPay Wallet Услугата, предоставяни от различни Финансови институции, Вие се съгласявате, че всички Карти ще бъдат свързани със сметката, предоставена и поддържана от първоначалната Финансова институция и ще могат да бъдат използвани за разходване на средствата единствено по тази сметка за електронни пари. В случай, че желаете да разходвате баланса по другите сметки за електронни пари, предоставени от различна Финансова институция, вие следва да поръчате нова Карта, която да бъде свързана с тази сметка.

2.4. Лимитите за разходване посредством карти или посредством безконтактни плащания са установени в секцията Лимити в мобилното приложение и на уебсайта за Услугата. За да сведете риска от загуби и/или неразрешени трансакции до минимум, на Вас е предоставена възможността да въведете по-стриктни лимити за разходване посредством Мобилното приложение и чрез управление на защитните характеристики на платежните инструменти, съгласно функционалностите на Услугата. Исканията за блокиране и де-блокиране на Карти могат да бъдат извършвани единствено от Вас (в качеството Ви на основен картодържател).

2.5. Вие разбирате и се съгласявате, че в някои случаи при извършване на трансакция с Вашата LeuPay Wallet Карта за теглене на пари в брой от ATM или ПОС терминал доставчикът на услуги, поддържащ терминала може да начисли такса за тази трансакция. Вие разбирате и потвърждавате, че ние не може да определим сумата на тази такса, да предотвратим нейното приложение или да повлияем по какъвто и да е начин. Ние не сме отговорни за такси, определени и прилагани от други доставчици на услуги.

3. Защитни характеристики на платежните инструменти. Мерки и изисквания за сигурност:


3.1. Ние сме Ви предоставили персонализирани характеристики за сигурност, които отговарят на изискванията за задълбочено установяване на идентичността на клиента, за използване на всички платежни инструменти, включени в Услугата, включително но не само таен код за достъп до LeuPay Wallet Mobile App, таен код за потвърждение на платежните нареждания, ембосиран номер на картата, PIN, CVC/CVV или друг сходен код на картата/ите, и други, които са необходими средства за опазване на защитата на Вашите платежни инструменти. Ние ще Ви осигурим или на потребителите, оправомощени да използват платежните инструменти от Вас, защита от неразрешен достъп от страна на трети лица до персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти, както и съответствие с всички Регулаторни технически стандарти, като това не отменя Вашите задължения по настоящия Договор за тяхното опазване.

3.2. Вие имате възможността да управлявате защитата на платежните инструменти като позволявате или забранявате определени видове трансакции, като например трансакции в интернет среда, теглене на пари в брой на ATM или други, включително да определяте получаване на SMS след всяка трансакция с картата, както и да налагате по-строги от стандартните ни лимити, посредством LeuPay Wallet Мобилното приложение. Вие се съгласявате да използвате тези механизми за управление на сигурността, достъпни посредством Услугата, с оглед на намаляване на риска от непозволен достъп до сметката Ви и от неразрешени трансакции. Вие сте длъжни да използвате функционалностите на Услугата относно забраняване на използването на картите за трансакции в интернет среда и за тегления на пари в брой, като може да разрешите функционалността за извършване на съответните трансакции единствено непосредствено преди извършването на такива трансакции.

3.3. Вие се съгласявате да използвате уникалните данни за достъп, като например потребителско име и парола и други персонализираните характеристики за сигурност на Вашите платежни инструменти единствено в съответствие с настоящия Договор и закона. Вие нямате право да предоставяте и не трябва да позволявате разкриване на персонализираните характеристики за сигурност на трети лица, дори и когато Картата или платежният инструмент се ползва посредством ПИН код (PIN based), поради обстоятелството, че дори в този случай сигурността на Картата или платежните инструменти може да бъде компрометирана и това да доведе до непозволени трансакции, за които Вие ще носите пълна отговорност. Неизпълнението на това задължение е нарушение на Вашите задължения за опазване на персонализираните характеристики за сигурност на платежните инструменти и Вие носите пълна отговорност за произтеклите от това неразрешени трансакции като последица от неизпълнението на гореспоменатите задължения, било умишлено или при груба небрежност.

3.4. Ако имате съмнения, че Вашата сметка или друг платежен инструмент са били използвани по непозволен начин, или в случай на непозволени трансакции, Вие следва незабавно да ни уведомите. Вие се задължавате да осъществите връзка с нас посредством Центъра за контакт, незабавно и при първа възможност в случаите на изгубване, кражба, присвояване или непозволено използване на уникалните данни за достъп и/ли персонализираните характеристики за сигурност и/ли на платежните инструменти, включително, но не само Картите, както и да предприемете всички превантивни мерки за сигурност, позволени от Услугата, включително деактивиране на компрометирания платежен инструмент, използвайки Услугата или да ни позволите да го деактивираме, като по този начин ограничите риска от непозволени трансакции и щети. Вие също се съгласявате да ни уведомите незабавно по същия начин за всякакви други пробиви в сигурността, отнасящи се до Услугата, за които сте разбрали.

3.5. Ние можем да преустановим използването на Картата частично или напълно, включително да блокираме Картата/ите или Безконтактните плащания, в случаите, когато подозираме, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е налице непозволено използване или измама. Ние ще Ви уведомим предварително, или ако това не е възможно, веднага след блокирането на Картата, посочвайки причините за блокирането, освен ако това предоставяне на информация ще осуети прилагането на оправдани мерки за сигурност или би било в противоречие със закона. Ние ще разблокираме Картата или ще Ви предоставим нови данни за достъп, или персонализирани характеристики за сигурност възможно най-скоро, след като причините за спирането бъдат отстранени и при условие, че изпълните своите задължения към нас.

4. Защита на Вашите личните данни. Банкова тайна:


4.1. Ние имаме правото да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с приложимото законодателство, доколкото това е необходимо за целите на поддържане на търговските взаимоотношения и не нарушава императивните правила на закона. Ние запазваме единствено такава информация, която служи за изпълнението на задълженията ни и единствено в рамките на обхвата на предоставяната Ви услуга. С оглед на това Вие изрично ни упълномощавате да събираме, обработваме и запазваме данни относно Вас, предоставени от банки или други търговци. За информация относно защитата на личните Ви данни Вие следва да прочете Политиката за поверителност, представляваща неразделна част от настоящия договор, достъпна на уебсайта за Услугата. Вие имате право, след като направите съответното искане посредством чата в Mobile app, да бъдете снабдени с електронно копие на Политиката, което ще Ви бъде изпратено в PDF формат.

4.2. Финансова тайна: Ние сме обвързани съгласно приложимото законодателството да спазваме конфиденциалност относно всякаква информация, която Вие сте ни предоставили относно себе си („Конфиденциална информация”). Въпреки това, ние имаме правото съгласно приложимото законодателството да разкриваме Конфиденциална информация, в случаите когато предоставянето на такава информация е:
(a) изисквана, във връзка с правилата, на което и да е законодателство относно автоматичния обмен на информация, като например Данъчния закон за чуждестранните сметки (FATCA) или Общия стандарт за автоматичен обмен на данъчна информация (CRS) или други подобни регулации, задължаващи финансовите институции да обменят автоматично информация с компетентните данъчни органи във връзка с данни на клиентите, като например: имена на клиента, адрес, данъчен номер, ЕГН или сходен номер, идентификатор на сметката и баланс по сметката/ите към края на календарната година, както и друга информация за данъчни цели, определена в гореописаните закони, или при изрично изискване или нареждане от страна на който и да е компетентен орган;
(b) изискване по силата на съдебна заповед, издадена от съдебен или друг сходен орган, провеждащ производство във връзка с установяването на извършено престъпно деяние (включително относно пране на пари или финансиране на тероризма) или неспазване на дължимо поведение;
(c) изискване във връзка с всякакви процедури, които сме инициирали срещу Вас за възстановяване на суми, дължими ни от Вас и на основание на настоящия Договор или във връзка със защитата ни срещу всякаква претенция от Ваша страна относно предоставянето на услуги спрямо Вас и събраната от нас за целта Конфиденциалната информация;
(d) по всякакъв друг начин позволено от Вас, включително когато Вие сте изискали от нас да предоставим референция или удостоверение за актуално състояние на трето лице или във връзка с приложимо законодателство.
(e) към Картоиздателя или Лицето, приемащо плащания (“Acquirer”), за целите на издаване и обработване на плащания с платежни карти, одобрение (authorisation) на картови трансакции и обработването им (processing), разглеждане на Претенции (чарджбек или измама), свързани с карти, носещи логото на Картова организация, включително но не само пълната информация, събрана във връзка с процедурите по верификация и идентификация и досието Ви.

4.3. В съответствие с изискванията на приложимото законодателството, с приемането на настоящия Договор, Вие давате своето съгласие да предоставяте информация относно Вас, събирана по време на взаимоотношенията, при следните долуописани условия:
(a) към всеки от нашите професионални консултанти (включително, но не само финансови, правни или други консултанти, които могат да бъдат ангажирани периодично) или към всеки действителен или потенциален правоприемник или приобретател на правата iCard към Вас, или към всяко лице, което може по други причини да влезе в договорни правоотношения с нас поради търговските си взаимоотношения с Вас;
(b) когато информацията се изисква да бъде предоставена или е изискана с оглед изпълнението на задължения ни за верификация и идентификация на нашите клиенти;
(c) когато информацията е необходима в контекста на обичайните взаимоотношения с институции или други лица, които са обвързани от същите правила за спазването на конфиденциалност.

4.4. Идентификация и Верификация на Клиента за целите на прилагането на мерки срещу изпирането на пари и за разкриване на измами:
(a) Вие разбирате и приемате, че ние Ви предлагаме Услугата, при условие че удовлетворявате всички изисквания за идентификация и верификация, които може да извършим и при условие, че изпълнявате нашите изискванията, изискванията на Картовите организации и законоустановените изисквания във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари. Проверките за идентификация може да включват проверки на кредитното състояние, проверки във връзка с прилагането на мерки срещу изпирането на пари, съгласно съответното законодателство, проверки, изисквани от Картовите организации, и проверки за изпълнение на съответните регулаторни изисквания. Вие сте длъжни да ни окажете пълно съдействие за провеждането на такива проверки и за установяване дали е налице спазването на изискванията за мерките срещу изпирането на пари, включително да предоставите такава допълнителна информация за регистрация или за идентификация, каквато можем да изискаме по всяко време.
(b) Вие давате съгласието си да споделяме на и да получаваме от трети лица, установени както в Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) , така и извън него, доколкото е разрешено от закона, информация за Вас, в това число лични данни, както са определени в съответното законодателство за защита на личните данни, с цел за извършване на приложимите надлежни проучвания и идентификация, като Вие се съгласявате, че третите лица могат да запазят споделената по този начин информация.
(c) Неудовлетворяването на условията по настоящата клауза, включително това, че Вие следва да предоставите поисканата от нас информация, за целите на Вашата идентификация и верификация или за съобразяване с изискванията за прилагане на мерки срещу изпирането на пари, може да доведе до отказ или незабавно спиране на използването на Услугата и/или също до прекратяване на този Договор без предизвестие.

5. Такси за Услугата. Валути и такси за превалутиране:


5.1. За ползване на Услугата Ние ще Ви начисляваме такси в съответствие с предвидено в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна едностранно от нас с двумесечно предизвестие, адресирано до Вас. Промените в Тарифата ще бъдат посочвани в LeuPay Wallet Mobile App, като ще бъдете надлежно известен в съответствие с условията по Договора. Ние имаме правото да начисляваме такси за преводи в случаите, в които това е посочено в Тарифата.

5.2. Обмяна на валута: Ако трансакцията, извършена чрез Услугата, включва обмяна на валута /превалутиране/, тя ще бъде извършена по обменен курс, определeн от нас, плюс Такса за обмяна на валута, която е определен процент над обменния курс и е посочена в Тарифата. Обменният курс се актуализира редовно въз основа на пазарните условия (на базата на пазарния курс, на който ние търгуваме и придобиваме различните валути). Обменният курс може да бъде ежедневно актуализиран и прилаган незабавно. Той може да бъде проверен от Вас чрез LeuPay Mobile App или на https://www.leupaywallet.com/ в секцията Валутни курсове.

5.3. Когато превалутирането се предлага от нас на мястото на продажба (Point of Sale), ще Ви бъдат представени в LeuPay Mobile App или на уебсайта за Услугата обменния курс, който ще се приложи преди авторизиране на трансакцията. С пристъпване към авторизация на платежната трансакция, Вие се съгласявате с таксата, базирана на базата на обменния курс за чужда валута . Когато превалутирането се предлага на мястото на продажбата то Търговеца, а не от нас, Вие се съгласяване да авторизирате трансакцията при условията на обменния курс, определен от Търговеца, като ние не носим отговорност за превалутиранете, извършено спрямо курса на Търговеца. В случаите, в които издаването на електронни пари се извършва чрез плащане с Ваша дебитна или кредитна карта и включва превалутиране, Вие се съгласявате, че ще превалутираме сумата вместо издателя на Вашата дебитна или кредитна карта.

6. Отговорност на Клиента:


6.1. В случай, че Вие използвате Услугата в качеството си на Потребител, Вие ще носите отговорност за всички неразрешени трансакции, които са свързани с използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, преди да сте ни уведомили, когато Вие не сте успели да запазите персонализираните защитни характеристики на инструмента, до максимален размер от 50 евро, освен ако Вие не сте успели да установите загубата, кражбата или незаконното присвояване на платежния инструмент преди трансакцията да е била направена или в случай, че загубата е била причинена от действия или бездействия на служител, агент или бранш на Финансовата институция. В случай, че не сте в качеството си на Потребител и използвате LeuPay Картата, Вие ще отговаряте неограничено за всяка неразрешени или неточно изпълнени трансакции с Вашата Карта, произтичащи от използването на загубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент или неправилни платежни нареждания. В случай, че неразрешената трансакция е извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги, одобрен от системата за иницииране на плащания, ние ще възстановим незабавно сумата на трансакцията не по-късно от края на следващия работен ден. В случай, че е приложимо, дебитираната сметка ще бъде възстановена в такова състояние, в каквото би била, ако неразрешената трансакция не беше извършена, без това да засяга нашите права за обезщетяване, каквито бихме могли да имаме, спрямо доставчика на платежни услуги. Вашият лимит на отговорност в максимален размер от 50 EUR във връзка с неразрешени трансакции, съгласно условията посочени по-горе, ще се прилага съответно и в случай на трансакция, извършена посредством трето лице-доставчик на платежни услуги.

6.2. Независимо от това, Вие носите пълна отговорност за всички загуби и пропуснати ползи, породени във връзка с непозволени трансакции и/или за всички вреди, независимо от стойността на загубите и вредите, ако сте действал посредством измама или при небрежност или в условията на умишлено нарушение или не сте успял да изпълните някое от задълженията Ви, предвидени в Договора или по силата на закон, включително и задължението Ви да пазите своите персонални Идентификационни данни за достъп до Вашата сметка, електронни пари или Карта, или др.

6.3. Вие имате право на обезщетение за вреди във връзка с непозволени или неправилни трансакции (освен за такси и/или лихви в случаите, в които нямате качество на потребител), ако сте ни уведомили за извършване на непозволени или неправилни трансакции и ние сме имали възможност да блокираме сметката и/или Картата или друг платежен инструмент не по-късно от деня, в който трансакцията е била засечена или докладвана. На базата на Вашата заявка, ние ще положим усилия да проследим трансакцията и да Ви известим за резултата. Когато имате право на компенсация, ние ще възстановим сумата на непозволените трансакции след припадане на приложимите съгласно тарифата такси, като кредитираме Вашата сметка, не по-късно то следващия работен ден. Въпреки това, в случай че имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама от Ваша страна, ние ще имаме правото на първо време да извършим проверка преди да възстановим средствата и Вие разбирате и се съгласявате, че ние ще имаме правото да докладваме всякакви подобни опасения към съответния регулатор.

В случай на неразрешена трансакция, дебитираща Вашата сметка, включително в случай, че неразрешената трансакция е била извършена посредством трето лице-доставчик на на услуги по иницииране на плащане, ние ще възстановим сумата на неразрешената платежна трансакция незабавно, не по-късно от края на следващия работен ден, след като бъдем уведомени за неразрешената трансакция от Вас или от Вашите представители (в случай на юридически лица), освен ако ние имаме основателно съмнение, че неразрешената трансакция е свързана с измама и комуникираме тези съмнения в писмен вид към съответния национален орган. В случай, че е приложимо, ние ще възстановим дебитираната сметка в състоянието, в която последната е щяла да бъде, ако неразрешената платежна трансакция не се бе случила. По този начин ние гарантираме и че вальорът на Вашата сметка ще бъде на датата, в която сметката е била дебитирана. Вие сте длъжни да ни информирате посредством Вашата регистрирна електронна поща в случай на неразрешени трансакции и в случай, че желаете възстановяване на средства. Вие ще трябва да бъдете напълно идентифициран и верифициран и Вашата сметка следва да бъде в надлежно състояние (неблокирана).

6.4. Вие се съгласявате, че ние имаме правото да се удовлетворим незабавно за всякакви Ваши задължения, към момента на тяхната изискуемост, като дебитираме или изтеглим директно средства от Вашите LeuPay сметки, поддържани при която и да е Финансова Институция по силата на Договор за LeuPay Сметка, или от Обезпечение (в случай, че такова е предсотавено), или от каквито и да е дължими от нас към Вас суми, включително като дебитираме или задължим Вашия Инструмент за зареждане.

6.5. Ние няма да носим каквато и да е отговорност, в случай, че определена карта не бъде приета от Търговец или друга финансова институция, които извършват продажба на стоки или предоставят услуги, които могат да се заплатят посредством карта, или в случай на технически или операционни проблеми, които могат да повлияят върху АТМ-и. Ние няма да носим отговорност във връзка с каквито и да е проблеми или щети, каквито биха могли да се породят от трансакции, извършени между нас. Вие няма да понесете каквито и да е финансови последици от използването на карта, след като последната е била докладвана като изгубена или открадната, освен в случаите на измамно поведение

7. Прекратяване на Договора:


7.1. Вие разбирате и се съгласявате, че можем да прекратим предоставянето на Услугата, в съответствие с предвиденото в Договора. Вие можете да спрете ползването на Услугата по всяко време, без да е необходимо да ни информирате за това. Договорът ще продължи да има действие, докато не бъде прекратен от Вас или от наша страна, в съответствие с предвиденото по-долу.

7.2. Ако Желаете да прекратите Договора с нас, Вие може да направите това незабавно и без да бъдете таксуван, по всяко време, като:
(a) Ни уведомите съгласно разпоредбите за комуникация между страните, описани по-долу; и
(b) Ни Върне издадената от нас Карта.

7.3. В случай на какъвто и да е риск от вреди за нас в резултат на действия по отмяна, чарджбек, претенции (claims), разноски, глоби, неустойки, нарушение от Ваша страна на приложимите разпоредбите относно мерките срещу изпиране на пари или срещу финансиране на тероризма или на други регулации и други сходни задължения, в резултат на които, могат да се породят от Вашето ползване на Услугата, ние можем да задържим Вашите средства до 180 дни, в т.ч. и след прекратяване на Договора, както и за по-кратък или по-дълъг срок, ако това се изисква от който и да е закон, включително законите за защита на потребителите. Вие ще останете отговорен за всички свои задължения по този Договор дори след прекратяването му и/или след закриването на сметката.

7.4. Ние можем по всяко време да прекратим Договора с Вас, без да Ви уведомяваме предварително в случаите, когато:
(a) Сте нарушил която и да е съществена разпоредба от Договора, или закона, или правилата на Картовите Организации или други Организации (или сте действал по начин, който ясно показва, че не възнамерявате или не сте в състояние да спазвате съществените разпоредби на този Договор); или
(b) За нас е налице задължение за прекратяване на Договора съгласно закона, правилата на Картова организация, или друга такава Организация (например когато предоставянето на Услугата престане да съответства на приложимите Регулации).
(c) Финансовата институция, която предоставя Вашата LeuPay Wallet сметка за електронни пари, към която Картите са свързани, бъде блокирана или Договорът за LeuPay Wallet Сметка бъде прекратен, поради каквато и да е причина. В такъв случай ние няма да носим отговорност за прекратяването на настоящия Договор с Вас.

7.5. Освен ако не е предвиден по-кратък срок в този Договор, съгласно закона ние имаме правото по всяко време да прекратим Договора с двумесечно предизвестие до Вас.

7.6. С прекратяване на Договора, всички права, задължения и отговорности, които са се породили за двете страни през времето на действие на настоящия Договор, или които са уговорени да имат сила за неопределено време, остават незасегнати от неговото прекратяване.

8. Обхват на гарантиране:


8.1. Ние не даваме никакви изрични гаранции или декларации по отношение на предоставянето на Услугата. По-специално не Ви гарантираме, че:
(a) използването на Услугата ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания;
(b) използването на Услугата от Ваша страна ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или безгрешно; и
(c) всякаква информация, която може да бъде получена от Вас в резултат на използването на Услугата, ще бъде точна или надеждна.

8.2. За Услугата не се прилагат никакви условия, гаранции или други условия (включително всякакви предполагащи се условия във връзка с ниво на качеството, пригодност за определена цел или съответствие с дадено описание), освен доколкото такива са изрично посочени в Договора.

8.3. Нищо в този Договор не засяга Вашите законово гарантирани права в качеството Ви на потребител, както и обстоятелството, че не можете да измените или изобщо да се откажете от тях по силата на договор.

9. Обхват на отговорностите:


9.1 Нищо в настоящия Договор не изключва и не ограничава онези аспекти от нашата отговорност за загуби, които не могат да бъдат ограничи по силата на Договор или по смисъла на закона.

9.2. При спазване на условията на горната точка ние не носим отговорност пред Вас за:
(a) каквито и да било косвени или последващи загуби, които може да понесете. Това включва пропуснати ползи (причинени пряко или косвено), загуба на репутация или професионално реноме или загуба на данни, която претърпите;
(b) каквито и да било загуби или вреди, които може да претърпите в резултат на:
(i) всяко упование от Ваша страна в пълнотата, точността или съдържанието на каквато и да е реклама или което е в резултат на взаимоотношения или трансакция между Вас и рекламодател или спонсор, чиято реклама е показана в Услугата;
(ii) промяна в Услугата, която Ние сме въвели, или окончателно или временно прекъсване на предоставянето на Услугата (или на всякакви отделни функции от нея);
(iii) всяка неизправност на Услугата;
(iv) всяко изтриване, повреждане или неуспешно съхраняване на комуникационни данни, които Вие поддържате или предавате при използването на Услугата или чрез нея;
(v) всяко Ваше неизпълнение на задължението за предоставяне на актуална и точна информация; и
(vi) всеки случай, в който Услугата се използва от Вас или трети лица с цел измама;
(c) Всяка компенсация за такси или лихви, платени или начислени спрямо Вас, в резултат от неизпълнение или неточно изпълнение на платежна трансакция;

10. Комуникация и известия:


10.1. Цялата информация ще Ви бъде предоставена или осигурена по леснодостъпен начин, на лесноразбираем език, в ясна и разбираема форма и на английски език, освен ако не поддържаме друг език за Услугата. За всяка трансакция, извършена чрез Услугата, ние ще Ви предоставим информация за крайния срок за нейното извършване, таксите, които ще Ви се наложат, и, ако е приложимо, разбивка на таксите, в случай че подобна информация е била потърсена преди изпълнението на трансакцията. В допълнение, след като таксите бъдат дебитирани от Вашата LeuPay сметка, ние ще Ви предоставим следната информация: (i) референтен номер, чрез който ще можете да идентифицирате всяко едно плащане, и, ако е приложимо, информация относно бенефициера; (ii) сумата на всяко едно плащане; (iii) сумите на всички начислени такси, и, ако е приложимо, съответната разбивка; и (iv) датата на дебитиране или получаване на платежното нареждане. Вие имате правото да изискате тази информация да Ви бъде предоставяна регулярно, поне веднъж месечно, безплатно, в случай че Вие сте оправомощени да запазвате тази информация и да я възпроизвеждате без изменения.

10.2. Вие сте съгласни да Ви изпращаме известия и други съобщения чрез LeuPay Wallet Mobile App или по други подходящи начини във връзка със всеки въпрос, който се отнася до ползването на LeuPay Wallet Картите, включително настоящия Договор (в т.ч. изменения и допълнения на Договора), известия или предоставяне на информация за Услугата и авторизация на плащания.

10.3. Определени съобщения се отправят по следния начин:
(i) Договорът Ви се предоставя чрез Mobile App при регистрацията и ще бъде достъпен на интернет страницата на Услугата;
(ii) Измененията в настоящия Договор след регистрацията се предоставят чрез LeuPay Wallet Mobile App;
(iii) Oсвен в случаите, когато в Договора е посочено друго, известие за прекратяването му Ви се предоставя чрез Чата;
(iv) Информацията за баланса, трансакциите или извлеченията ще бъде налична в раздeл История на трансакциите, достъпна чрез Mobile App;
(v) Информация за блокиране на Картата и за отказани трансакции с електронни пари ще бъде предоставена чрез СМС на телефонния номер, заявен от Вас или чрез Mobile App.

10.4. Всяко известие, изпратено до нас във връзка с този Договора трябва да бъде изпратени с препоръчана поща до някой от нашите адреси на управление, посочен по-горе в Договора, както е посочено:
За Картата LeuPay Wallet и всички картови услуги:
До: „Айкарт“ АД
LeuPay Wallet Cards Team
„Айкарт“ АД, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, София 1407, България

10.5. В случай на някой от изброените долу спешни случаи, следва да ни уведомите незабавно:
(i) Известие за загуба, кражба, незаконна употреба или неразрешена употреба или пробив в сигурността трябва да се направи незабавно в Центъра за контакт, на номерата, посочени на уебсайта за Услугата;
(ii) Известие за заявление за издаване на Карта, трябва да се изпрати през Mobile App;
(iii) Известие, че Вие не се съгласявате с изменение на Договора и желаете да прекратите Договора преди влизане в сила на измененията трябва да се изпрати през Mobile App.
(iv) Известие от Вас относно конкретно оплакване от дадена услуга трябва да се изпрати през Mobile App от номера, с който сте регистриран/а за Услугата.
(v) Клиентски оплаквания за възстановяване на средства от неразрешени трансакции следва да ни бъдат изпратени с ясни обяснения на претенцията, причини, поради които смятате, че трансакцията е била неразрешена, както и искане за възстановяване на средства, чрез имейл, изпратен от регистрираната Ви електронната поща за Услугата, към електронната поща, посочена на уебсайта за Услугата: support@leupay.eu. Ние си запазваме правото да не зачитаме искания за възстановяване на средства, изпратени посредством чат каналите за комуникация.
10.6. Всички имейл адреси, които сме обявили на уебсайта на Услугата, като help@leupaywallet.com, могат да бъдат използвани единствено с обща информационна цел относно функционалностите на Услугата и не предоставя на клиентите ни конкретна информация.

10.7. С цел да ни помогнете да подобряваме непрестанно нашите услуги, а също и от съображения за сигурност ние може да наблюдаваме и/или записваме нашите телефонни разговори с Вас.

11. Общи условия:


11.1. Освен ако друго не е изрично уговорено в Договора или Тарифата, всички суми, заложени в Договора, са определени в евро (EUR) или в български лева (BGN).

11.2. Настоящият Договор, включително Политиката за Поверителност, Тарифата и останалите Договори, представляват документите, които уреждат правоотношението ни във връзка с Вашето ползване на LeuPay Wallet.

11.3. Вие се съгласявате, че дори и да не упражним някое от правата или правните ни възможности по настоящия Договор (или произтичащи по силата на закона), това няма да представлява отказ от право от наша страна и тези права или правни възможности ще продължат да бъдат възможност за нас.

11.4. В случай че съдът, който е компетентен да постановява решения по въпроси, свързани с Договора, отсъди, че някоя от клаузите в Договора е невалидна по отношение на Вас, в качеството Ви на Потребител, то тогава тази клауза не се прилага, без това да засяга останалата част от Договора. Останалите клаузи в Договора продължават да бъдат валидни и приложими.

11.5. Вие нямате право да прехвърляте своите права и задължения по настоящия Договор или по друг начин да ги възлагате или преотстъпвате без нашето предварително писмено съгласие.

11.6. Ние можем да прехвърляме нашите права и задължения по настоящия Договор на трето лице, което е лицензирана Финансова институция, като Ви дадем поне двумесечно предизвестие чрез имейл, освен ако прехвърлянето не се налага поради регулаторни причини. В случай на такова прехвърляне, ако не сте съгласни, ние ще Ви предоставим възможност да прекратите Договора без такси, неустойки и подобни санкции.

11.7. Всеки иск или спор, възникнал във връзка с Договора или в резултат на предоставянето на Услугата от нас трябва най-напред да бъде отправен до нас чрез Mobile App или чрез телефонния Ви номер, регистриран за Услугата. Вие трябва да подадете оплакването си в писмен вид, като заявите ясно неговото основание. Оплаквания на клиенти, които не са били успешно идентифицирани и верифицирани ще бъдат оставяни без отговор, освен ако оплакването не е във връзка с процеса по идентификация и верификация. Ние ще се опитаме да намерим разрешение на оплакванията в разумен срок, под условие че полученото оплакване е ясно обяснено и подадено правилно. В такъв случай ще проведем разследване и ако е необходимо, ще вземем незабавно нужните мерки, за да поправим възникналата ситуация. Ние се задължаваме да предприемем мерки, за да предотвратим повторна поява на проблема. Всички жалби ще бъдат разгледани и Вие ще бъдете надлежно уведомен за резултатите от разследването. В случай че Вие въпреки това не сте удовлетворен от резултата от разследването, имате право да отнесе своето оплакване към следния регулаторен орган:
За оплаквания, свързани с електронни пари и платежни услуги, осъществявани от Айкарт АД:
Помирителната комисия за платежни спорове, на следния адрес: Република България, гр. София, площад „Славейков” № 4а, ет. 3, която е компетентна да разгледа и реши по извънсъдебен ред спора по задължителен за страните начин.

11.8. Страните се съгласяват, че правилното и/или точното изпълнение на трансакциите и операциите ще бъде доказвано с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от нашата информационна система, като например от Вашата LeuPay Wallet Сметка, от нашата Картовата система, от нашия Регистър за електронни пари или друга софтуерна система или платформа, използвани от нас в качеството и ни на регулирано дружество за електронни пари, от нашите овластени представители (Агенти) или подизпълнители, лицензирани да използват нашия софтуер или платформи.

11.9. "LeuPay Wallet", "LeuPay Wallet Card", "LeuPay Wallet Chat" и всички свързани интернет адреси, лога, марки или дизайни, софтуерни кодове, визуализации, интерактивни функционалности или подобни, софтуер, интерфейси, стандартни или специални дизайни на Pay Stickers или визуализации или други свързани с Услугата, в това число лога и марки на Картови организации, са защитени от авторски права, регистрирани търговски марки или патенти или други наши права на интелектуална собственост или на трето лице – лицензодател. Вие нямате право да ги използвате, копирате, имитирате, преработвате или изменяте, продавате, разпространявате или предоставяте без нашето изричното предварително писмено съгласие, дадено в отделен Договор

11.10. Този Договор и отношенията между нас и Вас като страни по него се уреждат от българското право, при спазване на Вашите права, които са неотменими по Вашето местно законодателство. За оплаквания, които не могат да бъдат решени по друг начин, Вие се съгласявате те да бъдат подчинени на неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България. Обобщено, "неизключителната юрисдикция на компетентните съдилища в гр. София, България" означава, че ако сте били в състояние да предявите иск, произтичащ от този Договор срещу нас в Съда, приемлив съд би бил съд в гр. София, с изключение на случаите, в които сте потребител и при които освен него може да изберете да предявите иск в съда на страната по Вашето постоянно местопребиваване.

Страхотно приложение за вълнуващ живот!